Etik och IT

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021

Kurskod:
DA299B version 1
Engelsk benämning:
Ethics and IT
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020

Förkunskapskrav

Kurser om minst 45 hp inom datavetenskap eller data- och informationsvetenskap samt Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenterna ska utveckla förståelse för etiska dilemman inom informationsteknik, samt för teorier och argumentation inom etik. Målet är både en generell förståelse av etiska resonemang och kunskapen att tillämpa dessa i en praktisk verksamhet. Speciellt behandlas de sätt på vilka den moderna informationstekniken ger upphov till nya typer av etiska problemställningar.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Normativa teorier om etik
 • Argumentationsteori samt informell logik
 • En genomgång av aktuella etiska frågeställningar inom IT-området, med fördjupning inom något (eget valt) område

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för några vanliga etiska teorier
 • kunna redogöra för relevanta frågeställningar inom fältet etik och IT
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna motivera en egen moralisk hållning samt kunna applicera denna på ett konkret fall
 • kunna argumentera för ett eget moraliskt ställningstagande utifrån någon etisk teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att inom datavetenskap och data- och informationsvetenskap, göra bedömningar med hänsyn till relevanta etiska aspekter
 • kunna reflektera över olika förhållningssätt till relevanta etiska dilemman inom området etik och IT

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier. Handledning under eget arbete, samt självstudier.

Bedömningsformer

Studenternas prestationer bedöms dels genom en skriftlig tentamen (3 hp) och dels genom inlämningsuppgifter (4.5 hp).
För betyget godkänd krävs att tentamen och inlämningsuppgifter fått minst bedömningen G. För betyget väl godkänd krävs förutom de krav som gäller för betyget godkänt att tentamen fått bedömningen väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Lennerfors, T.T. (2019). Etik för ingenjörer. Johanneshov: MTM.
 • Ågren, P. (2015). 9 moralfilosofiska frågor i informationsåldern. Stockholm: Books on Demand (BoD).
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Lars Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657546

Anmälan

18 januari 2021 - 28 mars 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-18051

Öppen för sen anmälan

Ansök