Webbutveckling I

Sammanfattning

I denna kurs introduceras webbutveckling genom HTML5 och CSS3. Kursens första del fokuserar på att skapa grundläggande struktur på webbsidor genom bl.a. listor, tabeller och formulär. Den senare delen byter fokus mot skapande av layout samt formgivning genom CSS3. Kursen avslutas med en introduktion till responsiv design för att anpassa sin webbplats till olika enheter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016

Kurskod:
DA280A version 1
Engelsk benämning:
Web Development I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
16 juni 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att introducera grundläggande koncept och tekniker som ingår i webbutveckling. Studenten ska utveckla praktiska färdigheter i utveckling av webbplatser, liksom en teoretisk bakgrund till de begränsningar och möjligheter som ges av aktuella standarder och plattformar.

Innehåll

  • Information och representation; märkspråk och HTML5
  • Presentation på webben; formatmallar och CSS
  • Standarder och ”best practices”

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap om aktuella versioner av HTML och formatmallar (CSS), samt en förståelse i hur dessa används för att skapa funktionella och attraktiva webbplatser
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • konstruera webbsidor baserat på för området aktuella standarder, med viss hänsyn till tillgänglighet och kompatibilitet
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • förhålla sig till standarder och ”best practices” inom webbutveckling

Arbetsformer

Förutom kurslitteratur finns kursmaterial i form av skrivna föreläsningar, videoföreläsningar, exempel och övningar att tillgå. Detta material har som fokus att förbereda studenten inför inlämningsuppgifterna. Kursen har även ett forum där frågor om kursen i allmänhet, kursens material och kursens inlämningsuppgifter kan diskuteras.
Distans:// Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som är tillgängligt via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till dator med internetanslutning. Inga schemalagda sammanträden eller fysiska träffar planeras.//

Bedömningsformer

Kursen examineras genom en serie inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Lloyd, Ian (2011). Build Your Own Website the Right Way Using HTML and CSS [Elektronisk resurs]. (ISBN: 9780987090850)
Alternativt:
  • Staflin, Rolf (2011). HTML 5: HTML och CSS-boken. Sundbyberg: Pagina. (ISBN: 9789163609947)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Zahra Ghaffari, Kursansvarig
Telefon: 040-6657243
Josefin Waldenström, studieadministratör
Telefon: 040-6658102

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 25% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-18055

Öppen för sen anmälan

Ansök