Data- och informationsvetenskap: Informationsarkitektur II

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i data- och informationsvetenskap inklusive kursen: DA155A - Informationsarkitektur I.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
DA257A version 1,2
Engelsk benämning:
Computer and Information Science: Information Architecture II
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 augusti 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
12 juni 2018

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i data- och informationsvetenskap inklusive kursen: DA155A - Informationsarkitektur I.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet data- och informationsvetenskap på nivå 31 - 60 hp och kan ingå i examensfordringarna för kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för digital informationshantering och kommunikation. Detta innefattar kunskaper om hur information tillgängliggörs över olika kanaler och i olika sammanhang, liksom förmåga och förhållningssätt för att verka inom den föränderliga sociosemantiska webben.

Innehåll

 • System och strategier för innehållshantering
 • Web 2.0, sociala nätverk och användarmedverkan
 • Pervasive Information Architecture
 • Principer och tekniker för den semantiska webben

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • beskriva mönster, möjligheter och problem med Web 2.0 och sociala webbtillämpningar
 • redogöra för syfte och bakomliggande principer för tekniker inom den semantiska webben
 • beskriva ställningstaganden inom informationsarkitektur för flerkanalspublicering
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • skapa och motivera en innehållsstrategi för ett givet scenario
 • analysera ett innehållshanteringssystem (CMS) efter informationsmässiga begränsningar och möjligheter
 • utforma en ontologi som beskriver företeelser inom en given domän
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • diskutera reflekterande kring hur teknologiska, organisatoriska, användar- och affärsmässiga perspektiv påverkar utvecklingen av informationssystem

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier, workshops och laborationer.
Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier och workshops ca 15 timmar, laborationer ca 15 timmar, samt självstudier ca 150 timmar.

Bedömningsformer

Examination sker genom en serie uppgifter som redovisas skriftligt och muntligt.
För betyget Godkänd krävs att samtliga ingående uppgifter genomförts och minst fått värderingen Godkänd.
För Väl godkänd krävs därutöver att minst hälften av de VG-grundande uppgifterna fått värderingen Väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Resmini, Andrea & Rosati, Luca (2011). Pervasive Information Architecture, Morgan Kaufmann.
 • Halvorson, Kristina & Melissa Rach (2012). Content Strategy for the Web, New Riders.
 • Park, Christine W., and John Alderman. 2018. Designing across senses: a multimodal approach to product design.
Referenslitteratur
 • Allemang, Dean & Hendler, Jim (2007). Semantic Web for the Working Ontologist, Morgan Kaufmann.
 • Bresline, John G, Passant, Alexandre & Decker, Stefan (2009). Social Semantic Web, Springer.
 • Garrett, Jesse James (2010). The Elements of User Experience, New Riders Press, 2nd ed.
 • Information om ytterligare fördjupningsmaterial ges vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Daniel Spikol, Kursansvarig
Telefon: 040-6657630

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

31 augusti 2020 - 08 november 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program