Interaktionsdesign och användbarhet

Kurs - grundnivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2014

Kurskod:
DA256A version 1
Engelsk benämning:
Interaction Design and Usability
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
20 februari 2013
Fastställandedatum:
18 februari 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att introducera studenterna till interaktionsdesign, både genom att utveckla grundläggande designförmåga för utformning av interaktivitet i digitala tjänster och produkter samt att utveckla förmåga att värdera och kommunicera kvaliteter i interaktion med digitala tjänster och produkter.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Datavetenskap och applikationsutveckling.

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten:

 • visa förståelse för interaktionsdesign och dess grundläggande teori och praktik samt dess tillämpning vid design av artefakter för nyttobruk
 • visa förståelse för en användarcentrerad designprocess och dess olika faser samt grundläggande kunskap om grundläggande metoder i interaktionsdesign
 • visa förståelse för mänskliga faktorer i interaktionen mellan användare och artefakt
 • visa förståelse för grundläggande begrepp i gränssnittsdesign
 • utveckla förmåga att orientera sig inom området användarupplevelser (user experience)

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • genom grupparbete utarbeta koncept för digitala nyttoartefakter med fokus på kvalitet i användning
 • kartlägga och analysera brukskontexter och presumtiva användares behov för att utifrån dessa designa relevanta koncept
 • använda och anpassa relevanta användarcentrerade designmetoder och utvärderingsmetoder i olika skeden av en designprocess
 • använda relevanta tekniker för att kommunicera och gestalta designkoncept i olika skeden av en designprocess

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • uppvisa förståelse för digitala artefakters möjlighet att både ge nytta och skapa upplevelser
 • uppvisa förmåga att bedöma och reflektera över sina och andras designbeslut, val av designmetoder och utformande av designkoncept i en användarcentrerad designprocess

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För godkänt på kursen krävs genomförande av samtliga introduktionsövningar (3 hp) såväl som designprojekt (4,5 hp) med godkänt resultat. Muntlig och multimedial framställning av uppgifter, skriftliga rapporter och gruppdiskussioner utgör underlag för bedömning.

Innehåll eller kursinnehåll

Interaktionsdesign handlar om att forma digitala produkter och tjänster för att ge goda användningsupplevelser. Kursen är en bred introduktion till interaktionsdesign, omfattande nyttoorienterad och upplevelseorienterad IT-användning. Inom ramen för kursen genomförs designövningar samt ett eller flera designprojekt. Studenterna ska genomföra research och fältstudier, utforma koncept, samt presenterar dessa i lämpliga former. Integrerat i projekten behandlas grundläggande metoder och tekniker för designprocessen.

Kursen består av två kursmoment:

 • Introduktionsövningar (3 hp). En serie mindre övningar som introducerar ämne, grundläggande arbetsmetodik och vanliga gestaltningsformer.
 • Designprojekt i grupp (4,5 hp). Ett designprojekt som tillämpar alla moment i designprocessen, med fältstudier, idé- och konceptutveckling, detaljdesign och gestaltning, samt projektpresentation.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar ca 10 timmar, workshops ca 10 timmar, grupphandledning ca 10 timmar, självständigt arbete enskilt ca 100 timmar och i grupp ca 50 timmar samt redovisning av uppgifter och gemensam diskussion ca 20 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Buxton, B., Sketching user experiences: Getting the design right and the right design. San Francisco: Morgan Kaufmann, 2007
 • Cooper, A., The Inmates are Running the Asylum. Indianapolis: Sams Publishing, 2004
 • Cooper, A., Reimann, R. and Cronin, D., About Face 3. Indianapolis: Wiley Publishing, 2007
 • Moggridge, B., Designing interactions. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007
 • Norman, D., The Design of Everyday Things. New York: Basic Books, 1988
 • Saffer, D., Designing for interaction: Creating smart applications and clever devices. Berkeley, CA: New Riders, 2010

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.