Datateknik

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
DA215A version 1
Engelsk benämning:
Computer Technology
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Kursens syfte är att studenten utvecklar förståelse för hur information representeras med analoga och digitala elektriska signaler och hur dessa kan behandlas i ett inbyggt system.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

Elektronik (7,5 hp)

 • datateknikens historia
 • introduktion till elektroteknik
 • introduktion till analog och digital elektronik
 • mätning av elektriska storheter

Inbyggda system (7,5 hp)

 • enchipsdatorns funktion
 • assembly- och C-programmering

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs skall studenten visa kunskap och förståelse för:

 • data- och telekommunikationsteknikens historia och terminologi
 • elektro-, digital- och telekommunikationsteknikens grundkoncept
 • användning av enchipsdator och dess möjligheter och begränsningar
 • principer för digitalisering av generella former av information och data
 • principer för kommunikation med digitala signaler

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs skall studenten kunna utföra:

 • enklare mätningar på elektriska kretsar
 • enklare beräkningar på analoga och digitala elektroniska kretsar
 • assemblyprogrammering och C-programmering av enchipsdator
 • konstruktion av enklare analoga och digitala system
 • analys av informationssystem med hjälp av blockdiagram
 • skriftligt och muntligt förmedla problemställningar, resultat och slutsatser angående ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs skall studenten kunna kritiskt:

 • förhålla sig till innehåll i teknisk dokumentation och material på Internet, genom analys av de praktiska erfarenheter som förvärvats under kursen
 • reflektera kring användningen av enklare analoga och digitala system i olika sammanhang

Arbetsformer

Elektronik

Föreläsningar ca 32 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 32 timmar samt övriga självstudier ca 116 timmar.

Inbyggda system

Föreläsningar ca 24 timmar, övningar ca 20 timmar, laborationer ca 24 timmar samt självstudier ca 132 timmar.

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkända skriftliga tentamina 12 hp och godkända laborationsuppgifter inklusive muntlig redovisning 3 hp.

Krav för Väl godkänd: Utöver kravet för Godkänd krävs dessutom VG på minst en tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Storey, Neil (2013) Electronics - A systems approach, Pearson/Prentice Hall, Harlow
 • Kompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola
 • Laborationskompendium, Teknik och samhälle - Malmö högskola

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Magnus Krampell, Kursansvarig
Telefon: 040-6657136

Anmälan

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program