Projektkurs med ämnesövergripande projektgrupper

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I, DA213A-Datateknik, och DA214A-Dator- och internetteknik.
Minst 3,5 hp godkänd i kursen DA124A-Mobila System samt minst 6,5 hp godkänd i kursen MA203A-Analys A.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
DA210A version 1
Engelsk benämning:
Project-Oriented Course with Interdisciplinary Project Groups
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: DA211T-Datavetenskap I, DA213A-Datateknik, och DA214A-Dator- och internetteknik.
Minst 3,5 hp godkänd i kursen DA124A-Mobila System samt minst 6,5 hp godkänd i kursen MA203A-Analys A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i högskoleingenjörsexamen i Datateknik.

Syfte

Studenten skall genom att tillämpa och integrera ämneskunskaper utveckla en fördjupad förståelse för det datatekniska ämnesområdet och lämpliga arbetsmetoder. I kursen utvecklar och programmerar studenten ett inbyggt system som del av en produkt som konstrueras i ämnesövergripande projektgrupper. Studenten utvecklar fördjupad förståelse för och erfarenhet av arbete i ämnesövergripande projekt.

Innehåll

Kursen innehåller projektarbete med tillämpning av ämneskunskaper och utbildning i iterativ mjukvaruutveckling och testning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa fördjupad kunskap om datateknikens vetenskapliga grund, samt kunskap om iterativ programvaruutveckling, systemintegration och testmetoder för datasystem
 • visa brett kunnande om samspelet mellan mjukvara och hårdvara och dess roll inom produktutveckling


Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar
 • visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning
 • visa förmåga att med helhetssyn hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar
 • visa förmåga att iterativt utveckla och testa mjukvarusystem som uppfyller kraven i en slutprodukt
 • applicera relevant kunskap i matematik och naturvetenskap för att framgångsrikt kunna genomföra systemidentifikation och systemdimensionering
 • muntligt och skriftligt presentera resultat från projektarbetet och kunna diskutera, förklara och försvara framlagda information, problem och slutsatser i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
 • ett ansvarsfullt och samarbetsinriktat förhållningssätt gentemot den egna projektgruppen
 • ett akademiskt förhållningssätt till rapportskrivning och seminariedeltagande
 • förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga aspekter
 • insikt i teknikens möjligheter och begränsningar
 • förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Arbetsformer

Föreläsningar ca 50 timmar, gruppseminarier ca 30 timmar, grupphandledning ca 6 timmar samt självstudier och projektarbete ca 314 timmar.

Bedömningsformer

Examination sker i form av kontinuerliga muntliga och skriftliga redovisningar - individuellt och i grupp. Värderingen avser såväl den ämnesinriktade som den integrerade delen av projektarbetet. Dessa bedöms både utifrån projektarbetets slutresultat och hur projektet bedrivits som process. Aktivt deltagande på gruppseminarier, gruppvis inlämning av olika skriftliga rapporter samt en kontinuerlig dokumentation av individuella bidrag och reflektioner i form av projektdagbok ingår i examinationen.

Bedömningsformerna består i gruppseminarier 3hp, skriftliga inlämningar 7hp, samt projektarbete 5hp.

För att bli godkänd på kursen krävs minst betyget godkänt av studentens måluppfyllelse av kursens lärandemål. För att erhålla betyget Väl godkänd krävs dessutom betyget Väl godkänd på projektarbetet. Måluppfyllelsen bedöms med hjälp av en bedömningsmatris, som tillhandahålls av kuransvarig lärare, och som rapporteras genom bedömningsformerna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersen, Erlin. S. och Schwencke, Eva. Projektarbete - en vägledning för studenter. Studentlitteratur, Lund, senaste upplagan

 • Björklund, Maria. och Paulsson, Ulf. (2003) . Studentlitteratur, Lund

 • Pahl, Gerhard, Beitz, Wolfgang, Feldhusen, Jörg and Grote, Karl-Heinrich (2007) Engineering Design A Systematic Approach, Springer, London (tillgänglig som ebok via bibliotek)

 • Studenten förväntas också söka, värdera och använda relevant litteratur på egen hand

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Gion Koch Svedberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657658