Programmering med C#

Sammanfattning

Kursens syfte är att ge dig de grundläggande kunskaper och färdigheter du behöver för att utveckla Windowsapplikationer med objektorienterade metoder med grafiska användargränssnitt i språket C# (C Sharp). Kursen är också lämplig för dig som har programmeringserfarenhet, men som saknar erfarenhet av objektorienterad programmering. Kursen förbereder för fortsatta studier inom .NET-programmering.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, vår 2016, höst 2015, vår 2015

Kurskod:
DA204A version 1,2
Engelsk benämning:
Programming in C#
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
17 december 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursens syfte är att de studerande skall utveckla grundläggande programmeringsfärdigheter för att utveckla strukturerade Windowsapplikationer med objektorienterade metoder och programspråket C#. Studenten skall utveckla teoretiska och praktiska kunskaper i grundläggande programmeringsmetodik. Kursen är också lämplig för studenter med programmeringserfarenhet, men som saknar erfarenhet av objektorienterad programmering för Windows.

Innehåll

Kursen innehåller huvudsakligen följande moment:

 • Objektorientering: klass och inkapsling
 • Variabler, operatorer, struct och enum
 • Sekvens, selektion och iteration
 • Arrayer och introduktion till samlingar
 • Grafiskt användargränssnitt
 • Dokumentering och strukturering av källkod

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska studenten kunna:

 • uppvisa kunskap om grundläggande begrepp inom objektorienterad programmering
 • uppvisa kunskap i grundläggande programmeringsmetodiker och problemlösning
 • uppvisa grundläggande kunskaper i programspråket C#


Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska studenten kunna:
 • uppvisa färdigheter och förmåga i att utveckla enklare men väldokumenterade och strukturerade Windowsapplikationer med grafiskt användargränssnitt
 • uppvisa färdigheter och förmåga i att tillämpa grundläggande koncept inom objektorientering med särskild focus på inkapsling

Arbetsformer

Kursen består av teoretiska moment samt ett flertal praktiska programmeringsövningar och uppgifter. Kursen innehåller obligatoriska inlämningsuppgifter och självtester (quiz), samt ett projekt.

Distans: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till PC med Internetanslutning. Inga schemalagda sammanträden eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Krav för Godkänd: godkänt projektarbete, godkända inlämningsuppgifter och godkända självtester (quiz).

Krav för Väl godkänd: För erhållande av betyget väl godkänt krävs dessutom väl godkänt betyg på projektarbetet och inlämningsuppgifterna.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Referenslitteratur

 • Sharp, John (2013). Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press. ISBN: 9780735681835

Alternativt:

 • Troelsen, Andrew (2012). Pro C# 5.0 and the .NET 4.5 framework. 6. ed. New York: APress. ISBN: 9781430242338

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

Undervisningen bedrivs normalt på svenska men undervisning på engelska kan förekomma. Huvuddelen av undervisningsmaterialet är på engelska.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med DA204B Programming in C#.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Farid Naisan, Kursansvarig
Telefon: 040-6657187