Webbprogrammering

Sammanfattning

Behörighetskrav

Alternativ 1: Webbutveckling: Fortsättningskurs 7.5 hp eller motsvarande.
Alternativ 2: Kurs i webbutveckling eller webbdesign 7.5 hp samt grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Urval:

högskolepoäng 60% betyg 20% högskoleprov 20%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015, höst 2014

Kurskod:
DA189A version 1
Engelsk benämning:
Web Programming
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
28 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

Alternativ 1: Webbutveckling: Fortsättningskurs 7.5 hp eller motsvarande.
Alternativ 2: Kurs i webbutveckling eller webbdesign 7.5 hp samt grundläggande kurs i programmering om minst 7.5 hp.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad kunskap och färdighet inom området dynamiska och interaktiva webbplatser.

Innehåll

Kursen inleder med klientbaserad webbprogrammering i JavaScript, där fokus ligger vid händelsestyrd programmering enligt W3C-standarder. Kompabilitetsproblem mellan olika webbläsare uppmärksammas samt hur man kringgå dessa genom t.ex. olika ramverk. Kursen fortsätter sedan med serverbaserad webbprogrammering i PHP, där fokus ligger på optimering av webbplatsers uppbyggnad, hantering av data och säkerhet. Avslutningsvis introduceras AJAX som binder samman klient- och serverbaserad programmering för att skapa en dynamisk och interaktiv webbplats.

Lärandemål

För godkänd kurs ska studenten kunna:
1. skapa och underhålla interaktiva webbplatser genom klientbaserad programmering
2. förhålla sig till olika metoder och standarder som finns inom webbprogrammering samt fördelar och nackdelar som dessa medför
3. skapa och underhålla dynamiska webbplatser genom serverbaserad programmering
4. använda sig av en databas och textfiler för att lagra och hämta information som samlats in från webbplatsens besökare
5. redogöra för vikten av säkerhetsmedvetenhet för utveckling av webbplatser genom att tillämpa grundläggande säkerhetsmetodik vid utveckling av webbplatser
6. redogöra för skillnaderna mellan klient- och serverbaserad programmering, samt i vilka situationer som det är lämpligt att använda sig av de olika teknikerna

Arbetsformer

Förutom kurslitteratur finns kursmaterial i form av skrivna föreläsningar, videoföreläsningar, exempel och övningar att tillgå. Detta material har som fokus att förbereda studenten inför inlämningsuppgifterna. Kursen har även ett forum där frågor om kursen i allmänhet, kursens material och kursens inlämningsuppgifter kan diskuteras.

Nätbaserad distansutbilning: Undervisningen byggs helt kring kursmaterial som ges via Internet. Undervisningen förutsätter tillgång till PC med Internetanslutning. Inga schemalagda sammankomster eller fysiska träffar planeras.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom fem inlämningsuppgifter som tillsammans säkerställer att lärandemålen uppfylls. Alla inlämningsuppgifter är individuella. Uppgifterna är uppdelade på följande sätt:
Uppgift 1 & 2: Fokuserar på klientbaserad webbprogrammering och examinerar läromålen nr. 1, 2.
Uppgift 3 & 4: Fokuserar på serverbaserad webbprogrammering och examinerar lärandemålen nr. 3, 4, 5.
Uppgift 5: Fokuserar på en kombination av klient- och serverbaserad programmering som examinerar lärandemålet nr. 6.
För att bli godkänd på kursen krävs det att man är godkänd på alla fem inlämningsuppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Heilmann, Christia (2006) Beginning JavaScript development with DOM scripting and Ajax. aPress, New York, 1590596803
  • Welling, Luke (2008) PHP & Mysql Web Development, Pearson Education, New Jersey, 1590596803

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Kristina Olsson, studieadministratör
Telefon: 040-6657610
Anton Tibblin, kursansvarig
Telefon: 040-6657672