Webbtjänster

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap, inklusive minst 7,5 hp från kursen DA158A Programmering och modellering, alternativt kursen DA354A Introuktion till programmering.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015, vår 2015

Kurskod:
DA159A version 1,1
Engelsk benämning:
Web services
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap, Datavetenskap
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
03 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015
Ersätter kursplan fastställd:
22 oktober 2012

Förkunskapskrav

Kurser om minst 30 hp i datavetenskap eller data- och informationsvetenskap, inklusive minst 7,5 hp från kursen DA158A Programmering och modellering, alternativt kursen DA354A Introuktion till programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen har en fördjupning på 31-60-poängsnivå i förhållande till kandidatexamen i data- och informationsvetenskap.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och färdighet i teori, teknik och arkitektur för webbtjänster och distribuerade system.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Arkitektur och infrastruktur för distribuerade system
 • Praktiskt användning av öppna programmeringsgränssnitt
 • Webbtjänster som möjliggörande faktor inom och mellan organisationer

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

 • redogöra för gängse begrepp och metoder inom webbtjänster, distribuerade system och öppna programmeringsgränssnitt
 • redogöra för koncepten tjänsteorienterad arkitektur och distribuerade system
 • redogöra för arkitekturer för distribuerade system, med fokus på typen REST (Representational State Transfer)
 • diskutera hur graden av formalitet för webbtjänster, och behovet av detsamma, kan variera
Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • implementera en mashup-tjänst, baserad på data eller funktionalitet från flera tredjepartstjänster
 • utforma en webbtjänst, inklusive datamodell, utifrån ett givet scenario
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
 • diskutera hur webbtjänster och öppna programmeringsgränssnitt kan utgöra en del av en organisations informationsstrategi

Arbetsformer

 • Föreläsningar och seminarier ca 35 timmar, laborationer ca 20 timmar, samt självstudier ca 145 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras i två huvuddelar:

 • Konceptuella och tekniska förutsättningar. Artikel, 3 hp.
 • Tjänstedesign och -konstruktion. Uppgifter, 4,5 hp.
Betygsbedömning
För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G.
För betyget väl godkänd krävs dessutom att redovisningar om minst 4 hp fått värderingen VG.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Webber, Jim, Savas Parastatidis och Ian Robinson, REST in Practice, O’Reilly, 2010
 • Josuttis, Nicolai M., SOA in Practice, O’Reilly, 2007
Referenslitteratur:
 • Jacobson, Daniel, Greg Brail och Dan Woods, APIs: A Strategy Guide, O’Reilly, 2011.
 • Fielding, Roy T., Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures, doktorsavhandling, University of California, Irvine, USA, 2000.
Utöver specificerade verk kan även aktuella artiklar användas, tillgängliga för studenten vid kurstillfället.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Johan Holmberg, Kursansvarig
Telefon: 040-6657376

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program