Informationsarkitektur I

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
DA155A version 2,1
Engelsk benämning:
Information Architecture I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Data- och informationsvetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
14 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
14 december 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmen Informationsarkitekt och Management Information Systems årskurs 1.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en förståelse för begrepp, koncept och metoder inom användbarhet, med särskild fokus på informationsarkitektur som disciplin. Kursen syftar också till studenten ska utveckla en kompetens kring tekniska och användarmässiga aspekter av informationssystem.

Innehåll

 • Introduktion till kognitionsforskning
 • Användbarhet som ram för informationssystem: discipliner och företeelser
 • Informationsarkitektur: syfte, begrepp och metodik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna förklara informationsarkitekturens roll inom användarcentrerad design, liksom relationen till närliggande företeelser (som interaktions- och informationsdesign)
 • kunna redogöra för och relatera gängse begrepp och metoder som används inom informationsarkitektur
 • kunna beskriva övergripande hur kognitiva förutsättningar påverkar designval vid utveckling av informationssystem
 • kunna beskriva hur webben som plattform för informationssystem styr tekniska och användarmässiga förutsättningar

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna ge förslag till förbättringar av ett informationssystem med avseende på tekniska respektive kognitiva faktorer
 • resonera kring val av designprinciper utifrån kännedom om behovsbilder och målgrupper
 • kunna välja, motivera och använda en metod för insamling och strukturering av information om en given verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • visa en reflekterande attityd i sitt förhållningssätt till alternativa lösningar

Arbetsformer

Undervisning sker i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Den pedagogiska formen utgörs av en föreläsnings-, seminarie- och workshopserie.

Föreläsningar ca 20 timmar, seminarier och workshops ca 30 timmar, projektarbete ca 30 timmar, samt självstudier ca 120 timmar.

Bedömningsformer

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar.

För betyget godkänd krävs att samtliga ingående redovisningar genomförts och minst fått värderingen G. För betyget väl godkänd krävs dessutom att ingående skriftlig tentamen värderats VG.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Rekommenderad litteratur
 • Johnson, Jeff (2014). Designing with the Mind in Mind, Morgan Kaufmann, 2nd ed.
 • Morville, Peter, Rosenfeld, Louis, Arango, Jorge (2015). Information Architecture For the Web and Beyond , O'Reilly Media, 4th ed.

Referenslitteratur
 • Ding, Wei., Xia, Lin (2009). Information Architecture: The Design and Integration of Information Spaces, Morgan and Claypool Publishers.
 • Garrett, Jesse James (2010). The Elements of User Experience, New Riders Press, 2nd ed.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Daniel Spikol, Kursansvarig
Telefon: 040-6657630

Anmälan

30 mars 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program