Programmering för webben

Kursen erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME119A-Webbpublicering.

Urval:

Platsgaranti för behöriga sökande.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2013

Kurskod:
DA130A version 1,1
Engelsk benämning:
Programming for the Web
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Inrättandedatum:
14 oktober 2009
Fastställandedatum:
20 juni 2012
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter kursplan fastställd:
14 januari 2010

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap inom webbprogrammering för att självständigt kunna framställa interaktiva webbplatser med dynamiskt innehåll. Vidare syftar kursen till att studenten tillgodogör sig grundläggande kunskap om generella metoder och begrepp inom programmering.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen är obligatorisk i programmet Processdesigner - Media och kan ingå i kandidatexamen i Data- och informationsvetenskap.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom har kursen följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: ME119A-Webbpublicering.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • kunna redogöra för vanliga begrepp inom programmering
 • visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna analysera, strukturera och implementera enklare program i programmeringsspråket PHP
 • kunna integrera PHP-program med HTML-sidor
 • känna till och till viss del kunna använda befintliga PHP-bibliotek tillsammans med egen PHP-kod
 • kunna skriva PHP-program som kan ansluta till databaser
 • kunna söka upp och ta del av information om programmeringsspråk via Internet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • Kritiskt kunna resonera över för- och nackdelar med webbplatser med programkod utöver HTML-kod ur ekonomiskt perspektiv, funktionellt perspektiv och användarupplevelseperspektiv
 • självständigt kunna söka ny kunskap för att lösa ett givet problem

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Krav för godkänd: Godkänt projektarbete och godkända laborationer.

Betyget grundas på projektarbete.

Innehåll eller kursinnehåll

 • Programmeringsmetodik
 • PHP-syntax
 • Integrering av PHP-kod i HTML-kod
 • Variabler och operatorer
 • Arrayer
 • Formell och informell logik
 • Strukturerad programmering
 • Sessionshantering
 • Filhantering
 • Användbarhet
 • Webbadministration

Arbetsformer

Teori varvas med praktiska övningar.

Föreläsningar ca 40 timmar, laborationer ca 60 timmar samt projektarbete och självstudietid ca 300 timmar.

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Yank, Kevin: PHP & MYSQL: Novice to Ninja, 5th Edition, Sitepoint 2012

 • Kompletterande webb-material

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på institutionen Datavetenskap och medieteknik.

Mer information om utbildningen

Bo Peterson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657619
Bodil Sterner, studieadministratör
Telefon: 040-6657620