Byggd miljö: Hållbar urban mobilitet

Sammanfattning

Kursen syftar till att synliggöra betydelsen av transportsystemet, transporter och mobilitet för hållbar stadsutveckling. Kursen introducerar begreppet mobilitet i relation till transport och ger studenterna förmåga att förstå olika perspektiv på mobilitet och dess betydelse för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Kursen syftar också till att utveckla förståelse för olika former av styrning för hållbar mobilitet och drivkrafter bakom denna utvecklingen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020

Kurskod:
BY605B version 2
Engelsk benämning:
Built Environment: Sustainable Urban Mobility
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 november 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2020
Ersätter kursplan fastställd:
26 september 2018

Förkunskapskrav

Kandidatexamen eller yrkesexamen om minst 180 hp samt Svenska B/Svenska 2B och Engelska A/Engelska 5.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i magisterprogrammet Hållbar stadsutveckling: Ledning och organisering och kan även ges som fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att synliggöra betydelsen av transportsystemet, transporter och mobilitet för hållbar stadsutveckling. Kursen introducerar begreppet mobilitet i relation till transport och ger studenterna förmåga att förstå olika perspektiv på mobilitet och dess betydelse för hållbar stadsutveckling och hållbara transporter. Kursen syftar också till att utveckla förståelse för olika former av styrning för hållbar mobilitet och drivkrafter bakom denna utvecklingen.

Innehåll

Kursen behandlar följande teman:

• Transportsystemets historiska utveckling, dess betydelse på makro- såväl som mikronivå, som sociotekniskt system och roll i samhällsutvecklingen
• Från transport till mobilitet: perspektiv på hållbarhet ifråga om tillgänglighet och rättvisa
• Transportsystemets styrning, planering och styrmedel för hållbar urban mobilitet

Kursen är ett samarbete mellan Malmö universitet och K2: Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik http://www.k2centrum.se. Studiebesök och seminarier samt lunchpresentationer som ordnas vid K2 utgör ett komplement till ordinarie undervisning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten ska vid kursens slut uppvisa förståelse av:
1. vad begreppet mobilitet innebär i relation till transport och hur mobilitet kopplas till stadsutveckling
2. transportsystemets utformning, planering, genomförande och förändring över tid samt drivkrafter i denna utveckling
3. mobilitetens betydelse och inverkan på tillgänglighet, social rättvisa, miljö och hälsa
4. begreppet hållbar urban mobilitet
5. hur transportsystemet styrs, förvaltas och vilka styrmedel som används för att utveckla hållbar urban mobilitet

Färdigheter och förmåga
Studenten ska vid kursens slut kunna uppvisa förmåga att:
6. genomföra en självständig analys av ett aktuellt fenomen eller konkret utvecklingsarbete som syftar till hållbar urban mobilitet
7. kritiskt och konstruktivt granska ett aktuellt fenomen eller konkret utvecklingsarbete i avseende på dess process och troliga inverkan på utveckling av en hållbar urban mobilitet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska vid kursens slut:
8. självständigt och utifrån fördjupade kunskaper inom ämnet uppvisa förmåga att diskutera och argumentera för och emot olika mobilitetslösningar ur hållbarhetsperspektiv med utgångspunkt i transportsystemets roll i samhällsplaneringen

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, workshoppar, gästföreläsningar samt ett självständigt arbete med en analys och presentationer.
Obligatoriska workshoppar omfattar ca 12 timmar (4 workshoppar).

Bedömningsformer

  • Fyra workshoppar examineras dels genom rapporter som delas mellan studenterna inför workshopparna, dels aktivt deltagande i själva workshopparna. I samtliga workshoppar ingår att opponera på andras arbete. (8hp) (UG) (lärandemål 1-5).
  • Individuell självständig analys, som presenteras skriftligt och muntligt, av ett aktuellt fenomen eller konkret utvecklingsarbete i avseende på dess bidrag till hållbar urban mobilitet samt presentation av denna. I redovisningen ingår att opponera på andras arbetet. (7hp) (UV) (lärandemål 6-8).

För betyget godkänd krävs att samtliga provmoment är godkända.
För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den självständiga analysen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Stanley, J., Stanley, J., & Hansen, R. (Eds.). (2018). How great cities happen: integrating people, land use and transport. Edward Elgar Publishing.
  • van Wee, B., Annema, J. A., & Banister, D. (Eds.). (2013). The transport system and transport policy: an introduction. Edward Elgar Publishing. Elektronisk version.
Artiklar tillkommer som tillhandahålles elektroniskt.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Christina Lindkvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657793

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 50% Malmö Anmälningskod: mau-14006

Öppen för sen anmälan

Ansök