Byggd miljö: Fysisk planering II - Hållbar stadsplanering

Sammanfattning

Kursen är en fördjupning i fysisk planering med tyngdpunkt i hållbarhet ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Kursen syftar till studenten ska utveckla kunskap om och förståelse av strategier för att skapa en fysisk miljö utifrån platsens förutsättningar. Syftet är att vidareutveckla studentens färdigheter i fysisk planering, i att formulera strategier för gestaltning av den fysiska platsen i ett urbana sammanhang samt i att kommunicera dessa strategier. Kursens teoretiska förankring är design tänkande, relationen platssammanhang.

Behörighetskrav

BY152D Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
BY154D Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
BY162D Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 h

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017

Kurskod:
BY252D version 1,2
Engelsk benämning:
Built Environment: Physical Planning II - Sustainable Planning
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017
Ersätter kursplan fastställd:
08 november 2016

Förkunskapskrav

BY152D Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
BY154D Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
BY162D Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 h

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursen är en fördjupning i fysisk planering med tyngdpunkt på hållbarhet ur ett socialt och ekologiskt perspektiv. Kursen syftar till studenten ska utveckla kunskap om och förståelse av strategier för att skapa en fysisk miljö utifrån platsens förutsättningar. Syftet är att vidareutveckla studentens färdigheter i fysisk planering, i att formulera strategier för gestaltning av den fysiska platsen i ett urbana sammanhang samt i att kommunicera dessa strategier. Kursens teoretiska förankring är designtänkande och relationen plats - sammanhang.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • En fördjupning i den fysiska planeringens förutsättningar och processer med fokus på olika aktörers påverkansgrad
 • En introduktion till teorier och begrepp som används för analys av människors relation till det hållbara urbana landskapet och människors medverkan i hållbar planering
 • Grunderna i att presentera rumslig samordning av det urbana landskapet

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa grundläggande förståelse av stadsutvecklingsproblematik utifrån ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv (1)
 • visa grundläggande förståelse av de sociala och rumsliga sambanden mellan den byggda miljö och platsen förutsättningar (2)
 • kunna redogöra på ett grundläggande sätt för centrala begrepp i hållbar planering ur ett socialt och ekologiskt perspektiv (3)
 • kunna redogöra för olika planeringsprocesser och planeringsinstrument och deras roll inom hållbar stadsplanering (4)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • formulera planeringsuppgifter utifrån ett socialt och ekologiskt hållbarhetsperspektiv och samtidigt förhålla sig till planförfarandet i Sverige (5)
 • visa förmåga att i tal, text och bild kunna presentera och motivera gestaltning- och förändringsförslag utifrån relationen plats-sammanhang samt hållbar planering utifrån ett socialt och ekologiskt perspektiv (6)
 • tillämpa metoder för undersökning och gestaltning av det urbana landskapets materialitet och rumsliga samband (7)
 • tillämpa olika gestaltnings- och visualiseringsverktyg – skiss, teckning, modell, ritning, digital bildbehandling (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt reflektera över konsekvenser för fysisk och social miljö av olika planeringsförslag (9)
 • kritisk diskutera planeringsstrategiers utifrån relationen plats-sammanhang samt från ett socialt och ekologiskt hållbar perspektiv (10)
 • visa insikt om planeringens möjligheter och begränsningar och dess roll i samhället (11)

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, handledning, obligatoriskt seminarium (ca. 10 timmar), arbete med inlämningsuppgifter och andra självstudier.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • Individuell skriftlig uppgift inkluderande muntlig redovisning (3 hp) (UV) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 • Gruppuppgift inkluderande muntlig redovisning (4 hp) (UG) (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
 • Skriftligt underlag inför seminarium (2 hp) (UV) (1, 2, 3, 9, 10, 11)
 • Aktivt deltagande i litteraturseminarium (1 hp) (UG) (1, 2, 3, 9, 10, 11)

För betyget Godkänd krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att följande examinationsmoment är väl godkända:
 • Individuell skriftlig uppgift inkluderande muntlig redovisning
 • Skriftligt underlag inför seminarium.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bishop, P. & Williams, L. (2012). The Temporary City. Routledge, London & New York.
 • Bradley, K. & Hedren, J. (red.) (2015). Green Utopianism. Perspectives, Politics and Micro-Practices, Routledge, London. Finns som e-bok.
 • Burns, C. & Kahn, A. (2005). Site Matters – Design Concepts, Histories, and Strategies. Routledge, London.
 • Diedrich, L. (2013). Translating Harbourscapes – Site-specific Design Approaches in Contemporary European Harbour Transformation. IGN University of Copenhagen, Fredriksberg. Finns även som pdf på adressen: http://ign.ku.dk/formidling/publikationer/ign-phd-thesis/filer/translating_harbourscapes_140120.pdf
 • Oswalt, P., Overmeyer, K. & Misselwitz, P. (2013). Urban catalyst: the power of temporary use. Dom Pub, Berlin.
 • Statens offentliga utredningar - Delegationen för hållbara städer (2012). Femton hinder för hållbar stadsutveckling. http://www.hallbarastader.gov.se
Referenslitteratur:
 • Blundell Jones, P., Petrescu, D. & Till, J. (red.) (2005). Architecture and participation [Elektronisk resurs]. Spon Press, New York.
 • Boverket (2011). PBL kunskapsbanken – Boverkets vägledning för plan- och bygglagen. Boverket.se
 • Faga, B. (2006). Designing Public Consensus – The Civic Theater of Community Participation for Architects, Landscape Architects, Planners, and Urban Designers. Wiley, New Jersey.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

19 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 april 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program