Malmös historia 1850-2000

Kurs - grundnivå - 15 hp

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
BY250C version 1,2
Engelsk benämning:
The History of Malmö 1850-2000
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 maj 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
03 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie. Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta.

Innehåll

Kursen behandlar urbanhistorisk teoribildning kring de förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor som utgör städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag, med Malmö som fallstudie.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. kunskap om urbanhistorisk teoribildning och förståelse av hur sådan kan användas för att identifiera, problematisera och reflektera kring förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor i städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
2. färdighet i och förmåga att skriftligt och muntligt planera, genomföra och presentera ett projektarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
3. förmåga att använda perspektiven genus, etnicitet, generation, klass och miljö för att kritiskt reflektera kring städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag.

Arbetsformer

Kursen omfattar varierande arbetsformer som utgörs av projektarbete i grupp, seminarier, föreläsningar och fältstudier. I kursen arbetar studenterna i grupp med ett gemensamt projekt som ska redovisas muntligt och skriftligt. I projektarbetet ingår såväl litteraturstudier som fältstudier. I kursen ges dessutom en rad föreläsningar inom det urbanhistoriska fältet, liksom seminarier kring olika teman.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:
Individuell skriftlig uppgift, 7,5 hp (UV). Examinerar lärandemål 1 och 3.
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete som utförs i grupp 7,5 hp (UG). Examinerar lärandemål 1,2 och 3.
För betyget godkänd krävs att båda examinationsmomenten är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att den individuella skriftliga uppgiften är väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Andersson, I (2013) " ’För några kvinnor tycks aldrig ha bott i Malmö’ : om synlighet, erkännade och genus i berättelser om Malmö” 75 s
 • Clark, P. (2009). European Cities and Towns 400-2000. Oxford University Press. valda delar, ca 100 s.
 • Dikeç, M (2017) “Urban rage : the revolt of the excluded”, urval 15 s. (s 140-155)
 • Ewen, S. (2015). What is Urban History?. Polity. 173 s.
 • Holgersen, S (2017) ”Staden och kapitalet : Malmö i krisernas tid”, valda delar 72 s
 • Johansson, R. & Larsson, G. (2013). Malmö 1914 - en stad inför språnget till det moderna. Malmö: Mezzo Media, valda delar, ca 200 s.
 • Lisberg Jensen, E. & Ouis, P. (red). Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsmönster. Malmö University Publications in Urban History 2. 229 s
 • Molina, I. (2011). "Den goda och den onda nationalismen: Flaggan på balkongen". Listerborn, C. Molina, I. & Mulinari, D., Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Bokförlaget Atlas, Stockholm. 45 s
 • Paddison, R. (2001). "Studying Cities", Paddison, R. (ed). Handbook of Urban Studies. Sages. 10 s
 • Pries, J. (2017) ”Social neoliberalism through urban planning : bureaucratic formations and contradictions in Malmö since 1985”, valda delar 80 s
 • Shaw, D. V. (2001). "The Post-industrial City", Paddison, R. (ed), Handbook of Urban Studies. Sages. 11 s
 • Sixtensson, J. (2018) ”Härifrån till framtiden : om gränslinjer, aktörskap och motstånd i tjejers vardagsliv”, valda delar, 88 s

Cirka 1100 s + 500 s valbar litteratur utifrån valt projektområde tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.