Malmös historia 1850-2000

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie. Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018

Kurskod:
BY250C version 1,1
Engelsk benämning:
The History of Malmö 1850-2000
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
03 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
03 februari 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskaper om och förståelse av historiska förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor under tidsperioden från den moderna stadens födelse till den postmoderna staden av idag, med Malmö som fallstudie. Syftet är också att studenten ska utveckla färdighet i och förmåga att utifrån urbanhistorisk teoribildning kunna problematisera olika aspekter på den moderna och/eller postmoderna staden samt att på ett intresseväckande sätt presentera detta.

Innehåll

Kursen behandlar urbanhistorisk teoribildning kring de förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor som utgör städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag, med Malmö som fallstudie.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
1. kunskap om urbanhistorisk teoribildning och förståelse av hur sådan kan användas för att identifiera, problematisera och reflektera kring förändringsprocesser och mänskliga livsvillkor i städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag.
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
2. färdighet i och förmåga att skriftligt och muntligt planera, genomföra och presentera ett projektarbete.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa:
3. förmåga att använda perspektiven genus, etnicitet, generation, klass och miljö för att kritiskt reflektera kring städers historia från andra halvan av 1800-talet fram till idag.

Arbetsformer

Kursen omfattar varierande arbetsformer som utgörs av projektarbete i grupp, seminarier, föreläsningar och fältstudier. I kursen arbetar studenterna i grupp med ett gemensamt projekt som ska redovisas muntligt och skriftligt. I projektarbetet ingår såväl litteraturstudier som fältstudier. I kursen ges dessutom en rad föreläsningar inom det urbanhistoriska fältet, liksom seminarier kring olika teman.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:
Individuell skriftlig uppgift, 7,5 hp (UV). Examinerar lärandemål 1 och 3.
Muntlig och skriftlig redovisning av projektarbete som utförs i grupp 7,5 hp (UG). Examinerar lärandemål 1,2 och 3.
För betyget godkänd krävs att båda examinationsmomenten är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom att den individuella skriftliga uppgiften är väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Clark, P. (2009). European Cities and Towns 400-2000. Oxford University Press. valda delar, ca 100 s.
  • Ewen, S. (2015). What is Urban History?. Polity. 173 s.
  • Johansson, R. & Larsson, G. (2013). Malmö 1914 - en stad inför språnget till det moderna. Malmö: Mezzo Media, valda delar, ca 200 s.
  • Lisberg Jensen, E. & Ouis, P. (red). Inne och ute i Malmö: Studier av urbana förändringsmönster. Malmö University Publications in Urban History 2. 229 s
  • Molina, I. (2011). "Den goda och den onda nationalismen: Flaggan på balkongen". Listerborn, C. Molina, I. & Mulinari, D., Våldets topografier: betraktelser över makt och motstånd. Bokförlaget Atlas, Stockholm. 45 s
  • Paddison, R. (2001). "Studying Cities", Paddison, R. (ed). Handbook of Urban Studies. Sages. 10 s
  • Shaw, D. V. (2001). "The Post-industrial City", Paddison, R. (ed), Handbook of Urban Studies. Sages. 11 s
  • Sixtensson, J. (2009). Hemma och främmande i staden: Kvinnor med slöja berättar. Malmö University Publications in Urban History 4. 78 s
  • Vall. N. (2007). Cities in decline: A Comparative History of Malmö and Newcastle after 1945. Malmö University. 185 s

Cirka 1100 s + 500 s valbar litteratur utifrån valt projektområde tillkommer.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Fredrik Björk, kursansvarig
Telefon: 040-6657124
Studentservice US - Malmö universitet,

Anmälan

03 september 2018 - 20 januari 2019 Kvällstid 50% Malmö Anmälningskod: mau-84027

Öppen för sen anmälan

Ansök