Byggd miljö: Självständigt arbete

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet Byggd miljö, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga vetenskapliga metoder samt orientering om områdets, aktuella, forskningsfrågor. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet Byggd miljö samt sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Behörighetskrav

För behörighet krävs att minst 90 högskolepoäng inom något av programmen Arkitektur, visualisering och kommunikation eller Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är godkända. Dessutom krävs att följande kurser inom huvudområdet är helt avklarade:
För Arkitektur, visualisering och kommunikation

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

För Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
 • BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
 • BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
 • BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
 • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY179C Byggd miljö: Urban integration, 10 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
BY212C version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Diploma Thesis
Fördjupningsnivå
G2E
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
07 maj 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

För behörighet krävs att minst 90 högskolepoäng inom något av programmen Arkitektur, visualisering och kommunikation eller Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är godkända. Dessutom krävs att följande kurser inom huvudområdet är helt avklarade:
För Arkitektur, visualisering och kommunikation

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

För Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
 • BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
 • BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
 • BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
 • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY179C Byggd miljö: Urban integration, 10 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 61-90hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och förståelse inom huvudområdet Byggd miljö, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, tillämpliga vetenskapliga metoder samt orientering om områdets, aktuella, forskningsfrågor. Syftet är också att studenten ska vidareutveckla sin förmåga att självständigt, inom givna tidsramar, identifiera, formulera och lösa problem inom huvudområdet Byggd miljö samt sin förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter.

Innehåll

 • Introduktion till självständigt arbete
 • Problemformulering och metodval
 • Självständig undersökning och skriftligt arbete
 • Presentation och försvar av självständigt arbete
 • Opposition på andra studenters vetenskapliga arbete

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. förstå och tillgodogöra sig innehåll i vetenskaplig litteratur och aktuell forskning inom huvudområdet Byggd miljö, i relation till sitt självständiga arbete
2. visa kunskap om och förståelse av strukturen i en vetenskaplig uppsats
3. visa förståelse av olika synsätt och kriterier för vetenskaplighet och dess betydelse vid identifiering av problemställningar
4. visa kunskap om olika vetenskapliga metoder och deras tillämpningar
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
5. visa förmåga att självständigt söka, tolka och värdera vetenskaplig litteratur inom huvudområdet Byggd miljö
6. kunna välja och tillämpa relevanta metoder inom ett flervetenskapligt område
7. självständigt kunna analysera och värdera de resultat som framkommer i ett undersökningsarbetet
8. självständigt kunna genomföra ett vetenskapligt arbete och presentera det i seminarieform
9. visa förmåga att muntligt kunna motivera och redogöra för de slutsatser det självständiga arbetet lett till
10. kunna opponera på andra studenters vetenskapliga arbete
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
11. kunna kritiskt reflektera över relationen mellan teori och praktik
12. visa ett kritiskt förhållningssätt till forskning inom huvudområdet Byggd miljö

Arbetsformer

Kursen genomförs huvudsakligen genom självstudier som omfattar eget arbete med ”självständiga arbete”, vilket stöds av introducerande föreläsningar och uppföljande seminarier. Närvaro vid andra kursdeltagares slutseminarier är obligatoriska. Det självständiga arbetet utförs i individuellt eller i par.

Bedömningsformer

Examinationen består av

 • självständigt arbete 17 hp, (U, G, VG), (lärandemål 1 – 9 och 11-12)
 • försvar av arbetet vid slutseminarium 1 hp, (U,G), (lärandemål 1 – 9 och 11-12)
 • samt opposition 2 hp, (U,G), (lärandemål 10)
För betyg G på hela kursen krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.
För betyg Väl godkänt på hela kursen krävs dessutom Väl godkänt självständigt arbete (17 hp).

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Aspfors, J. & Eklund, G. (2012). Skriv vetenskapliga uppsatser, examensarbeten och avhandlingar. Studentlitteratur, Lund.
 • Lindblad, I-B. (1998). Uppsatsarbete - En kreativ process. Studentlitteratur, Lund.
 • Vetenskapliga artiklar och annan litteratur väljs i samråd med handledare.
Referenslitteratur:
 • Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Vetenskapsrådet, Stockholm.
 • Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur, Lund.
 • Nygren. L. Olofsson, I. & Ågren, P-O. (redaktörer). (2000). Forskning på gott och ont: en antologi om samhällsvetenskaplig forskningsetik. Institutionen för socialt arbete, Umeå.
 • Rienecker, L. & Jorgensen, P.S. (2008). Att skriva en bra uppsats. Liber, Stockholm.
 • Thurén, T. (2005). Källkritik. Liber, Stockholm.
 • Thurén, T. & Leth, G. (2000). Källkritik för internet. Utgiven av Styrelsen för psykologiskt försvar, (finns i fulltext på nätet).
 • Svenska Språknämnden. (2000). Svenska skrivregler. Liber, Stockholm.
 • Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jonas Alwall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657984
Hoai Anh Tran, Kursansvarig
Telefon: 040-6657381

Anmälan

01 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

01 mars 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 februari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

28 februari 2022 - 05 juni 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 februari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

27 februari 2023 - 04 juni 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program