Byggd miljö: Vetenskapsteori och metod

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse av olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dem till metodologi. Syftet är också till att studenten ska få en fördjupad förståelse av relationen mellan teori och praktik och därmed utveckla sitt akademiska skrivande.

Behörighetskrav

För behörighet krävs att minst 90 högskolepoäng inom något av programmen Arkitektur, visualisering och kommunikation eller Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är godkända. Dessutom krävs att följande kurser inom huvudområdet är helt avklarade:
För Arkitektur, visualisering och kommunikation

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp
För Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
 • BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
 • BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
 • BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
 • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY179C Byggd miljö: Urban integration, 10 hp

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2023, vår 2022, vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016

Kurskod:
BY211C version 1,2
Engelsk benämning:
Built environment: Theory of Science and Research Methods
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 november 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
18 januari 2016
Ersätter kursplan fastställd:
07 maj 2015

Förkunskapskrav

För behörighet krävs att minst 90 högskolepoäng inom något av programmen Arkitektur, visualisering och kommunikation eller Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är godkända. Dessutom krävs att följande kurser inom huvudområdet är helt avklarade:
För Arkitektur, visualisering och kommunikation

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp
För Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering
 • BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
 • BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
 • BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
 • BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
 • BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY179C Byggd miljö: Urban integration, 10 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska få en fördjupad förståelse av relationen mellan teori och praktik och därmed utveckla sitt akademiska skrivande. Syftet är också till att studenten ska utveckla en grundläggande förståelse av olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter och relatera dem till metodologi.

Innehåll

 • Introduktion till olika vetenskapliga traditioner
 • Fördjupande metodologi
 • Relationen teori och praktik inom forskning inom planering och arkitektur
 • Akademiskt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs visa kunskap om och förståelse av
1. grundläggande vetenskapsteoretiska utgångspunkter relevanta för byggd miljö
2. olika forskningsmetoders tillämpningar och begränsningar
3. forskningsetik

Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att
4. utveckla och analysera olika vetenskapliga resonemang och metodiska ansatser
5. kunna välja metod i relation till problemställning
6. vetenskapligt uttrycka sig skriftligt och muntligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att
7. reflektera över relationen mellan teori och praktik
8. reflektera över forskningsetiska frågor

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, övningar och seminarium. Övningarna innehåller moment med både individuellt arbete och grupparbete.

Bedömningsformer

Examinationen består av aktivt deltagande vid seminarier (4 hp) samt individuella skriftliga uppgifter (6 hp).

 • Övningsseminarium 1, 0,5 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,4,5,6)
 • Övningsseminarium 2, 0,5 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,4,5,6)
 • Övningsseminarium 3, 0,5 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,3,4,5,6,7)
 • Övningsseminarium 4, 0,5 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,3,4,5,6,7)
 • Redovisningsseminarium 1, 1 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,4,5,6)
 • Redovisningsseminarium 2, 1 hp (betygsskala UG) (lärandemål 1,2,3,4,5,6,7)
 • Individuell uppgift 1, 3 hp (betygsskala UV) (lärandemål 1,2,4,5,6)
 • Individuell uppgift 2, 3 hp (betygsskala UV) (lärandemål 1,2,3,4,5,6,7)

Seminarierna omfattar 4 hp och individuella skriftliga uppgifter 6 hp. Alla delar måste vara godkända för att få godkänt betyg. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs dessutom betyget Väl godkänt på alla individuella skriftliga uppgifter.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Creswell, J. W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches (2nd ed.). Sage,Thousand Oaks.
 • Kvale, S. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
 • Patel, R. & Davidson, B. (2014). Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera en undersökning. Studentlitteratur AB, Lund.
 • Rienecker, L. & Stray Jörgensen, P. (2014). Att skriva en bra uppsats. Liber, Stockholm.
 • Ward, K. (2013). Researching the City, Sage Publications.
 • Yin, R. K. (2007). Fallstudier: design och genomförande. Liber, Stockholm.
Referenslitteratur:
 • Edling, C. & Hedström, P. (2003). Kvantitativa metoder: grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Studentlitteratur, Lund.
 • Edman, J. (2001). Stadsplanering som professionellt verksamhetsfält. Uppsala universitet, Uppsala.
 • Goat, L. & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. John Wiley and Sons, Hoboken.
 • Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter. Studentlitteratur, Lund.
 • Ramirez, J. (1995). Design och designteori. Nordplan 1995:3.
 • Tashakkori, A. (2008). Foundations of Mixed Methods Research Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences. Sage, Thousand Oaks.
 • Thurén, T. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. Liber, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jonas Alwall, Kursansvarig
Telefon: 040-6657984
Hoai Anh Tran, Kursansvarig
Telefon: 040-6657381

Anmälan

18 januari 2021 - 07 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

18 januari 2021 - 07 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 06 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

17 januari 2022 - 06 mars 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 05 mars 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

16 januari 2023 - 05 mars 2023 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program