Byggd miljö: Arkitektur och visuell kommunikation

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om arkitektur, stadsbyggnad och visuell kommunikation genom att relatera dessa till olika arkitekturpedagogiska modeller. Studenten fördjupar dessutom sina kunskaper inom strategisk kommunikation genom att relatera detta till olika former för medborgardialog om frågor som rör arkitektur och stadsbyggnad.
Dessutom syftar kursen till att studenten vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning och tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Behörighetskrav

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp (alternativt BY201B)
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
BY210C version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Architecture and Visual Communication
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
14 januari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

 • BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp (alternativt BY201B)
 • BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp
 • BY158C Byggd miljö: Arkitektur och urban form, 15 hp (alternativt BY158B)
 • BY207B Byggd miljö: Samtida arkitektur och arkitekturteori, 10 hp
 • BY208B Byggd miljö: Strategisk kommunikation och stadsutveckling, 15 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivå 61-90 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar fördjupade kunskaper om arkitektur, stadsbyggnad och visuell kommunikation genom att relatera dessa till olika arkitekturpedagogiska modeller. Studenten fördjupar dessutom sina kunskaper inom strategisk kommunikation genom att relatera detta till olika former för medborgardialog om frågor som rör arkitektur och stadsbyggnad.
Dessutom syftar kursen till att studenten vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk och visuell gestaltning och tränas i att analysera arkitektur och visuell kommunikation utifrån designprocessens syntetiserande karaktär.

Innehåll

Studenten fördjupar sig inom arkitektur och visuell kommunikation genom att arbeta fram ett förslag till ombyggnad av en befintlig byggnad så att den passar för en kulturverksamhet. Genom att utgå från en verksamhet tränas studenten i att gestalta ett ombyggnadsförslag samt utforma en verksamhetsplan, ett rumsprogram och en kommunikationsstrategi. Därutöver utformar studenten ett utställningskoncept och grafisk profil för byggnaden. Verksamhetsplanen, rumsprogrammet och kommunikationsstrategin arbetas fram i grupp och redovisas i form av en programhandling. Det arkitektoniska förslaget, tillsammans med utställningskonceptet och den grafiska profilen genomförs individuellt och redovisas i form av en förslagshandling.
Den kreativa processen förankras kunskapsmässigt och teoretiskt i ämnesområdena arkitektur, strategisk kommunikation och visuell kultur i form av föreläsningar, litteraturstudier och seminarier. I kursen förväntas studenten syntetisera kunskaper och färdigheter förvärvade i tidigare kurser.
Kursen behandlar:

 • arkitektonisk gestaltning
 • arkitekturpedagogik och förmedling
 • strategisk kommunikation
 • grafisk form och visuell kommunikation

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa en fördjupad förståelse av arkitektoniska frågeställningar och kunna redogöra för hur en enskild byggnad relaterar till och påverkar ett givet urbant sammanhang (1)
 • redogöra för centrala begrepp och modeller inom arkitekturpedagogik och med hjälp av dessa diskutera arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor ur ett medborgarperspektiv (2)
 • visa förståelse av hur en verksamhetsidé omsätts i en programhandling för en byggnad och programhandlingens konsekvenser för såväl gestaltningsprocess som byggnadens framtida roll i verksamheten (3)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • söka, samla och värdera relevant information för att formulera en programhandling för en given offentlig verksamhet (4)
 • söka, samla och värdera relevant information för att planera och utforma en kommunikationsstrategi för en informations- och kommunikationsbaserad verksamhet (5)
 • gestalta en tillbyggnad av en befintlig anläggning med utgångspunkt i en programhandling och med en medveten arkitektonisk idé kunna redovisa detta i ritning, bild och text (6)
 • utforma ett utställningskoncept för en kulturverksamhet (7)
 • utforma en grafisk profil för en byggnad innehållande en informations- och kommunikationsbaserad verksamhet (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera och kritiskt reflektera över lämpliga kommunikations- och representationsformer för att kommunicera ett arkitektur- eller stadsutvecklingsprojekt (9)
 • kritiskt reflektera över hur planering och gestaltning av den byggda miljön kan utvecklas tillsammans med och kommuniceras till olika grupper i samhället, med särskilt fokus på visuella strategier (10)

Arbetsformer

Kursen är projektorienterad och studenten utvecklar sitt arbete med stöd i löpande handledning. Studenterna arbetar både individuellt och i grupp. Studiebesök, seminarier och redovisningar är obligatoriska moment (ca 70 timmar).

Kursen omfattar:

 • seminarier
 • handledning
 • föreläsningar
 • studiebesök
 • redovisningar
 • självstudier om

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs godkänd programhandling (3 hp, U/G, examinerar lärandemål 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10), godkänd förslagshandling (13 hp, U/G/VG, examinerar lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 10), godkända rapporter från studiebesök (2 hp, U/G, examinerar lärandemål 1, 4, 9) samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp, U/G, examinerar lärandemål 1, 2, 9, 10).

För betyget Väl godkänd krävs dessutom att förslagshandlingen är väl utförd i enlighet med kursens syfte och lärandemål.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bishop, P. & Williams, P. (2012). The Temporary City. Routledge.
 • Blundell, P. J., Till, J. & Petrescu, D. (2005). Architecture and Participation, Spon Press.
 • Klanten, R., Freireiss, L. & Ehmann, S. (2010). Staging Space: Scenic Interiors and Spatial Experiences. Die Gestalten Verlag, Berlin.
 • Outsaka, J. (2012). Vi kom över havet. Albert Bonniers förlag, Stockholm.
 • Two.Points.Net. (red). (2010). Left, right, up, down : new directions in signage and wayfinding. Gestalten Verlag, Berlin.
 • Kompendium. Delas ut vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna.
Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska
studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jesper Magnusson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657969

Anmälan

14 oktober 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

12 oktober 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 oktober 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program