Projektledning I

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av och grundläggande kunskaper om att leda arbetsgrupper i projektform samt om beteendevetenskapliga perspektiv på projektledning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 samt följande kurser:

  • BY202C Grafisk form och layout
  • BY204B alt BY204C Kommunikationspraktiker
  • BY120B Byggprocessen alt BY120C Byggd miljö: Byggprocessen

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017

Kurskod:
BY206C version 1
Engelsk benämning:
Project Management I
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
26 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2 samt följande kurser:

  • BY202C Grafisk form och layout
  • BY204B alt BY204C Kommunikationspraktiker
  • BY120B Byggprocessen alt BY120C Byggd miljö: Byggprocessen

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Arkitektur, Visualisering & Kommunikation.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla förståelse av och grundläggande kunskaper om att leda arbetsgrupper i projektform samt om beteendevetenskapliga perspektiv på projektledning.

Innehåll

Studenten introduceras i grundläggande projektledningsmetodik för att sedan introduceras i beteendevetenskapliga aspekter av projektledning. I gruppövningar tränas studenten att tillämpa kunskaperna i olika exempel på projektledning. Problematiken som belyses i dessa gruppövningar rör planering av ett projekts externa och interna kommunikation, planering och organisering av projekt samt grupprocessers betydelse för projektledning.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa förståelse av och grundläggande kunskap om
1. projektplanering
2. kommunikationsprocesser i projekt
3. beteendevetenskapliga perspektiv relevanta för gruppkommunikation i projektorganisering
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att
4. utforma en plan för ett projekts interna och externa kommunikation
5. utifrån analys av en situation föreslå projektstrategier samt föreslå och värdera lämpliga former för planering och organisation av projekt.
6. tillämpa kunskaper om grupprocesser och projektledning i en projektsituation
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten visa
7. förmåga att beakta etiska frågor rörande ledarskap

Arbetsformer

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, projektarbete och gruppövningar. Gruppövningar (ca. 6 timmar) utgör del av projektarbetet, som görs i grupp. Gruppövningarna är obligatoriska. Självstudier tillkommer.

Bedömningsformer

Individuell skriftlig hemtentamen (2 hp) (betygsskala U, G) (lärandemål 1-3, 7)
Projektrapport (grupp) som redovisas genom individuellt aktivt deltagande i seminarium (3 hp) (betygsskala U, G, VG) (lärandemål 4-6)
För godkänt på hela kursen krävs att samtliga examinationer är godkända.
För väl godkänt på hela kursen krävs dessutom VG på projektrapport.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Awan, N., Schneider, T. & Till, J. (2011). Spatial agency: other ways of doing architecture. Routledge, Abingdon, Oxon.
  • Northouse, P. G. (2009). Leadership in Theory and Practice. Sage Publications, Inc., Thousand Oaks.
  • Tonnquist, B. (2012). Projektledning. Sanoma Utbildning, Stockholm.
  • Artiklar och övningsuppgifter (tillhandahålles)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Sabina Jallow, Kursansvarig
Telefon: 040-6657656
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

11 maj 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 maj 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

13 maj 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program