Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020, vår 2019, vår 2018, vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014, vår 2013, vår 2012

Kurskod:
BY205B version 1,1
Engelsk benämning:
Built environment: Architecture and Visual Culture
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
24 februari 2011
Fastställandedatum:
26 oktober 2011
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2012
Ersätter kursplan fastställd:
24 februari 2011

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att studenten vidareutvecklar färdigheter i arkitektonisk gestaltning och visualisering, samt utvecklar grundläggande kunskaper om bilders betydelser inom ramen för ämnet visuell kultur.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 1-30 hp.

Förkunskapskrav

Godkända kurser:

 • BY201B alt. BY201C Byggd miljö: Arkitekturens grunder
 • BY203B Digitala verktyg

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa förståelse av arkitektoniska frågeställningar och kunna redogöra för hur en enskild byggnad relaterar till och påverkar ett givet urbant sammanhang
 • redogöra för grundläggande begrepp och teorier inom ämnet visuell kultur och med hjälp av dessa analysera bilder av arkitektur och byggd miljö

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • gestalta en enkel offentlig byggnad med utgångspunkt i ett givet sammanhang och med en medveten arkitektonisk idé kunna redovisa detta i ritning, bild och text
 • grafiskt organisera information och kommunicera den i utställningsformat

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • värdera och kritiskt reflektera över lämpliga representationsformer för att kommunicera ett arkitektoniskt förslag i relation till dess sammanhang
 • kritiskt reflektera över hur bilder och visuella tekniker kommunicerar olika betydelser och kunna relatera det till arkitektur och byggd miljö

Formerna för att bedöma studenternas prestationer

För betyget Godkänd krävs godkända övningsuppgifter (7 hp) samt aktiv närvaro på seminarium och godkänt paper (3 hp).

För betyget Väl godkänd krävs dessutom att övningsuppgifterna är väl utförda i enlighet med syfte och lärandemål.

Innehåll eller kursinnehåll

Studenten gestaltar en enkel offentlig byggnad i en given urban kontext. Stor vikt läggs vid att studera och analysera byggnadens innehåll och gestalt som visuellt medium i ett specifikt urbant sammanhang. Den kreativa processen förankras kunskapsmässigt och teoretiskt i ämnesområdet visuell kultur i form av föreläsningar, bildanalyser, textstudier och eget skrivande. Med utgångspunkt i gestaltningsförslaget produceras slutligen ett ritnings- och bildmaterial som ska kommunicera byggnadens innehåll och syfte. Här förväntas studenten syntetisera kunskaper och färdigheter förvärvade i tidigare kurser.

Kursen behandlar:

 • arkitektonisk gestaltning
 • visuell kultur och byggd miljö
 • digital ritteknik och 3D-modellering
 • bildhantering och layout

Arbetsformer

Kursen är projektorienterad och studenten utvecklar sitt arbete med löpande handledning. Studenterna är indelade i lärgrupper där de får och ger regelbunden återkoppling. Seminarier och redovisningar är obligatoriska moment.

Kursen omfattar:

 • seminarier ca 6 timmar
 • handledning ca 4 timmar
 • föreläsningar ca 10 timmar
 • redovisningar ca 10 timmar
 • självstudier om ca 230 timmar

Betygsgrader

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Hela kursen
 • Fowelin, J. (2009). 4X5=20 Tankar om arkitekturfotografi. I Arkitekturtidsskriften KRITIK, nr. 4-5. Analys förlag, Stockholm.
 • Hertzberger, H. (2009). Lessons for Students in Architecture. 010 Publishers, Rotterdam.
 • Johansson, K., Lundberg, P. & Rydberg, R. (2006). Grafisk Kokbok 3.0. Bokförlaget Arena, Malmö.
 • Sturken, M. & Cartwright, L. (2009). Practices of Looking, An Introduction to Visual Culture. Oxford University Press, Oxford.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Courtney Coyne-Jensen, Kursansvarig
Telefon: 040-6657602
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

20 april 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

22 april 2019 - 09 juni 2019 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program