Projekt och processledning

Sammanfattning

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och arbeta i projekt ur ett processorienterat perspektiv, inom olika typer av organisationer och sammanhang, med fokus på hållbar stadsutveckling. Den syftar också till att studenten utvecklar förståelse av projektorganiseringens utmaningar och möjligheter i relation till hållbar stadsutveckling.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.


Meritpoäng inför urval enligt Områdesbehörighet 5/A5

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020

Kurskod:
BY192C version 2,1
Engelsk benämning:
Project and Process Management
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 januari 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2020
Ersätter kursplan fastställd:
27 april 2016

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att utveckla studentens förmåga att skapa, leda och arbeta i projekt ur ett processorienterat perspektiv, inom olika typer av organisationer och sammanhang, med fokus på hållbar stadsutveckling. Den syftar också till att studenten utvecklar förståelse av projektorganiseringens utmaningar och möjligheter i relation till hållbar stadsutveckling.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Projekt som fenomen och organiseringslogik
 • Projektmodeller och planeringsverktyg
 • Ledning och ledarskap
 • Projekt i relation till övergripande stadsutvecklingsprocesser och hållbarhet

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten visa kunskap om och förståelse av:

 • teorier, modeller och begrepp inom projektledning (1)
 • betydelsen av relationer och kommunikation inom projektgruppen samt i förhållande till externa intressenter (2)
 • projektets beroende av sin omgivning, i termer av såväl begränsningar som möjligheter (3)

Efter avslutad kurs ska studenten visa färdigheter och förmåga att:
 • använda analysverktyg och planeringsmodeller knutna till projektledning (4)
 • arbeta med och utveckla projekt utifrån ett processorienterat perspektiv (5)

Efter avslutad kurs ska studenten ha en värderingsförmåga och ett förhållningssätt att:
 • reflexivt och kritiskt tillämpa sina kunskaper inom projektledningsområdet (6)
 • reflektera kring betydelsen av samverkan och ledarskap i projektarbete (7)
 • kritiskt granska projekt i relation till hållbar stadsutveckling (8)

Arbetsformer

Föreläsningar och seminarier som utgår ifrån en erfarenhetsbaserad pedagogik, där verkliga fall/case utgör utgångspunkt för studenternas egna projektarbeten, vilka utförs i grupp.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett projektarbete i grupp inkluderande två delmoment-aktivt deltagande vid seminarium och projektrapport enligt anvisningar, samt en individuell hemtentamen.

Projektarbete i grupp (3,5 hp) (UG) (Lärandemål 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8)
Individuell hemtentamen (4 hp) (UV) (Lärandemål 1, 2, 3, 4, 7, 8)

För betyget G på hela kursen (7,5 hp) krävs att båda examinationsmomenten är godkända.
För betyget VG på hela kursen krävs dessutom att den individuella hemtentamen är väl godkänd.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Hallin, A. & Karrbom Gustavsson, T. (2019). Projektledning. Liber, Malmö. 3:e upplagan
 • Ranger, A. & Westerberg, K. (2004). Metoder för möten: för ökat deltagande i lokalt förändringsarbete. Malmö stad, Miljöförvaltningen, Malmö. (Digital resurs)
 • Övrigt utdelat material/aktuella vetenskapliga artiklar

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Fredrik Björk, Kursansvarig
Telefon: 040-6657124

Anmälan

07 december 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

06 december 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program