Byggd miljö: Regional planering

Kurs - grundnivå - 10 hp

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017

Kurskod:
BY191C version 2
Engelsk benämning:
Built Environment: Regional Planning
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
09 september 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
28 augusti 2017

Förkunskapskrav

Minst 90 hp inom programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp, varav minst 75 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om regionala urbaniseringsprocesser, regionalpolitik ur ett samtida och historiskt perspektiv samt förutsättningarna för regional planering av den byggda miljön i relation till flernivåstyrning och långsiktiga hållbarhetsperspektiv. Vidare ska studenten fördjupa sin förståelse av samspelet mellan bebyggelseplanering, infrastrukturplanering och regionalpolitik ur ett nationellt såväl som internationellt perspektiv.

Innehåll

Kursen är uppdelad i tre kursmoment som behandlar följande centrala ämnen och frågeställningar kopplade till kursens lärandemål:

  • Regionala urbaniseringsprocesser
  • Samtida och historiska perspektiv på svensk och internationell regionalpolitik
  • Flernivåstyrning i relation till planering av den byggda miljön
  • Diskurser om hållbarhet i relation till regional planering och regional politik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna redogöra för:
1. centrala teoretiska perspektiv på regionala urbaniseringsprocesser
2. regionalpolitik ur ett nationellt och internationellt perspektiv med hänsyn till den historiska utvecklingen
3. teoretiska perspektiv på flernivåstyrning i relation till bebyggelseplanering respektive infrastrukturplanering
4. olika synsätt på hållbar utveckling i relation till regional planering av den byggda miljön, regional politik och regionala urbaniseringsprocesser
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten visa förmåga att:
5. skriftligen och muntligen diskutera och resonera utifrån olika teoribildningar om regionala urbaniseringsprocesser, regionalpolitik, flernivåstyrning och hållbar utveckling
6. skriftligen och muntligen tillämpa teoretiska begrepp för att analysera regionala urbaniseringsprocesser, regionalpolitik, flernivåstyrning och hållbar utveckling
7. skriftligen och muntligen utifrån kritiska förhållningssätt reflektera över förutsättningarna att bedriva planering av byggd miljö på den regionala nivån i relation till teorier om flernivåstyrning, samtida regional politik och hållbar utveckling
8. kritiskt och konstruktivt kunna genomföra kollegial granskning av texter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
9. kritiskt förhålla sig till olika aktörers intressen och medverkan i regionala planeringsprocesser och regional utveckling
10. kritiskt reflektera över möjligheten att främja hållbar utveckling i relation till samtida urbaniseringsprocesser och regionalpolitiska strategier

Arbetsformer

I kursen genomför studenterna tre uppgifter som resulterar i ett reflektionspapper (individuellt), en muntlig redovisning (i grupp) och en uppsats (individuellt). Dessa diskuteras och analyseras i obligatoriska seminarier. Föreläsningar som ges i kursen behandlar ämnen som är knutna till kursuppgifterna. Föreläsning kan kombineras med studiebesök/exkursion.

Bedömningsformer

Kursen omfattar följande examinationsuppgifter:
1. reflektionspapper (3 hp) (UV)
2. muntlig redovisning (3 hp) (UG)
3. uppsats (4 hp) (UV)
Lärandemål 1 samt 5-8 examineras i var och en av de tre examinationuppgifterna och kräver således examinering i tre steg. Examinering av lärandemål 2 sker genom examinationsuppgift 1, lärandemål 3 genom examinationsuppgift 2 och lärandemål 4 samt 9-10 genom examinationsuppgift 3.
För kursbetyget godkänt krävs att alla examinationsuppgifter är godkända.
För kursbetyget väl godkänt krävs att reflektionspappret samt uppsatsen är väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel:
  • Andersson, F., Ek, R. & Molina, I. (2008). Regionalpolitikens geografi. Regional tillväxt i teori och praktik. Studentlitteratur, Lund.
  • Coe, N.M., Yeung, H.W.C. & Kelly, P.F. (2013). Economic geography: a contemporary introduction (2. ed.). Wiley, Hoboken.
  • Material i form av forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar samt policy- och planeringsdokument om max 500 sidor tillkommer. Detta material tillhandahålles elektroniskt eller utdelas vid kursstart

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.