Byggd miljö: Strategisk planering, kommunal översiktlig planering

Sammanfattning

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om strategisk, kommunal översiktlig planering. Med utgångspunkt i tidigare teoretiska studier i fysisk planering och planeringsteori ska studenterna utforma ett konkret planförslag av strategisk betydelse för kommunal planering.
Genom kursen utvecklar studenten fördjupad förståelse av översiktsplanen som planeringsinstrument och planeringsprocessens komplexitet. Vidare utvecklar studenten en fördjupad kunskap om samtida urbana frågeställningar på strategisk nivå.

Behörighetskrav

Minst 90 hp inom programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp, varav minst 75 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017, höst 2016

Kurskod:
BY190C version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Strategic Planning, Municipal Comprehensive Planning
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
05 februari 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
29 augusti 2016
Ersätter kursplan fastställd:
02 mars 2011

Förkunskapskrav

Minst 90 hp inom programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp, varav minst 75 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 61-90 hp.

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om strategisk, kommunal översiktlig planering. Med utgångspunkt i tidigare teoretiska studier i fysisk planering och planeringsteori ska studenterna utforma ett konkret planförslag av strategisk betydelse för kommunal planering.
Genom kursen utvecklar studenten fördjupad förståelse av översiktsplanen som planeringsinstrument och planeringsprocessens komplexitet. Vidare utvecklar studenten en fördjupad kunskap om samtida urbana frågeställningar på strategisk nivå.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Översiktsplanen som planeringsinstrument och relation till övriga planinstrument
 • Olika planeringsorgan (stat-kommun-regionplaneorgan) och relationen mellan dem
 • Olika planeringsstrategiska inriktningar
 • Tillämpning av lämpliga metoder för inventering, analys, utarbetande och presentation av text, bild och kartmaterial av en formell översiktsplan
 • Akademiskt skrivande och presentationsteknik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
1. redogöra för behovet av strategisk planering
2. redogöra för olika institutionella roller i planprocessen
3. inhämta, sammanställa och analysera relevanta fakta avseende översiktlig planering

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
4. med hjälp av teoretiskt förankrade begrepp reflektera över effekter av olika strategiska ställningstaganden i kommunala översiktsplaner
5. presentera relevanta fakta för den översiktliga planeringen både muntligen, skriftligen samt i karta och bild
6. utarbeta och presentera ett planförslag

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
7. kritiskt och reflekterande diskutera och argumentera för olika strategiska planeringsprocesser och hur dessa återverkar på samhället utifrån krav och förväntningar om social-, ekonomisk- och miljömässigt hållbarhet

Arbetsformer

Kursen bygger på föreläsningar, litteraturseminarier, workshops, eget arbete, projektarbete, och skriftlig redovisning. Litteraturseminarier och redovisningsseminarier är obligatoriska.

Bedömningsformer

Examination sker genom:
Individuell skriftlig uppgift, 3 hp, (UV) (examinerar lärandemål 1, 4, 7)
Litteraturseminarier, 2 hp, (UG) (examinerar lärandemål 2, 4)
Gruppuppgift: Projektarbete, 5 hp, (UV) (examinerande lärandemål 3, 5, 6, 7)
För betyget Godkänd krävs att samtliga examinationer är godkända.
För betyget Väl Godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd på den individuella skriftliga uppgiften samt projektarbetet.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel:
 • Fredriksson, C. (2011). KTH, Samhällsplanering och miljö, Urbana och regionala studier, & Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE). Planning in the 'new reality': Strategic elements and approaches in Swedish municipalities. Nedladdningsbar
 • Healey, P. (2007). Urban complexity and spatial strategies: Towards a relational planning for our times. Routledge, London. E-bok.
 • Johansson, M. (2009). Etik i stadsplanering (1. uppl. ed.). Studentlitteratur, Lund.
 • Oosterlynck, S., Van den Broeck, J., Albrechts, L. , Moulaert, F. & Verhetsel, A. (2011). Strategic spatial projects: Catalysts for change. Routledge, London. E-bok.
 • Strömgren, A. (2007). Samordning, hyfs och reda: stabilitet och förändring i svensk planpolitik 1945-2005. Diss. Uppsala : Uppsala universitet, 2007. Uppsala. Nedladdningsbar,
 • Övningsmaterial och artiklar tillkommer. Tillhandahålles.
Referenslitteratur:
 • Bergström, B. (2009 eller senare upplagan). Effektiv visuell kommunikation. Carlsson, Stockholm. ISBN 9789173312387.
 • Harrie, L. (red.). (2013). Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar. 6., [rev.] uppl. Studentlitteratur, Lund.
 • Körner, S. & Wahlgren, L. (senaste upplagan). Statistiska metoder. Studentlitteratur, Lund.
 • Mattsson, N. & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL 2010: en handbok om nya PBL och samhällsbyggande. Svensk Byggtjänst

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Christina Lindkvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657793
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181

Anmälan

31 augusti 2020 - 18 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

30 augusti 2021 - 17 oktober 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

29 augusti 2022 - 16 oktober 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program