Byggd miljö: Urban integration

Sammanfattning

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om integrationen av det urbanas sociala sammanhang, segregation och människors skilda levnadsvillkor. Syftet är också att studenten ska utveckla sitt förhållningssätt till problem och möjligheter. Dessutom är syftet att studenten ska utveckla sin förmåga att själv ta reda på vad som är problem respektive möjligheter.

Behörighetskrav

50 högskolepoäng i avslutade kurser inom huvudområdet byggd miljö.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
BY179C version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Urban Integration
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
21 augusti 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

50 högskolepoäng i avslutade kurser inom huvudområdet byggd miljö.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp.

Syfte

Syftet med kursen är att studenten ska utveckla kunskap om integrationen av det urbanas sociala sammanhang, segregation och människors skilda levnadsvillkor. Syftet är också att studenten ska utveckla sitt förhållningssätt till problem och möjligheter. Dessutom är syftet att studenten ska utveckla sin förmåga att analysera och värdera problem och möjligheter.

Innehåll

Kursen behandlar

 • Ekonomins urbana integration
 • Urban integration av välfärdsregimer
 • Segregation: Samhällets urbana gränser
 • Planeringens betydelse för segregation och den urbana integrationen
 • Kategorisering av mångfald
 • Internationella jämförelser
 • Kunskapernas betydelse för integrationen av det urbana
 • Forskningsetik och människosyn
 • Forskningsmetodik
 • En praktisk undersökning av det urbanas sociala sammanhang

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Studenten skall efter avslutad kurs visa kunskap om och förståelse av
1. integrationen av det urbanas sociala sammanhang
2. metoder för att inhämta och analysera information om det urbanas sociala sammanhang och människors levnadsvillkor
3. segregation och människors skilda levnadsvillkor utifrån perspektivet utanförskap - innanförskap
4. urbanas sociala sammanhang utifrån perspektivet utanförskap - innanförskap
Färdighet och förmåga
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att
5. planera, genomföra och analysera en praktisk undersökning om det urbanas sociala sammanhang
6. kritiskt reflektera och problematisera om det urbanas sociala sammanhang i förhållande till planeringens praktik
7. värdera och kritiskt diskutera information om problem respektive möjligheter
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten skall efter avslutad kurs visa förmåga att
8. kritiskt reflektera över sin egen kunskapsprocess
9. värdera information om problem respektive möjligheter

Arbetsformer

 • Lektioner och föreläsningar
 • Obligatoriska seminarier (ca 12 timmar)
 • Gruppvisa undersökningar av det urbanas sociala sammanhang
 • Handledning
 • Självstudier

Bedömningsformer

 1. Individuell uppgift: studenterna ska skriva en kritik av vald kurslitteratur och motivera sina bedömningar (2 hp) (UV) (lärandemål 1-9).
 2. Gruppuppgift inklusive aktivt deltagande vid seminarium för muntlig presentation och diskussion: planering, genomförande och analys av en undersökning av det urbanas sociala sammanhang (4 hp) (UG) (lärandemål 1-9).
 3. Individuell skriftlig rapport: bygger på undersökning och kurslitteratur (4 hp) (UV) (lärandemål 1-9).
För betyget Godkänd krävs att samtliga examinationsmoment är godkända.
För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att Individuell uppgift (2 hp) och Individuell skriftlig rapport (4 hp) är väl godkända

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Börtz, T. (2007). Betongen brinner: om utanförskap i dagens Frankrike. Leopard, Stockholm. ISBN:978-91-7343-160-6.
 • Dannestam, T. (2009). Stadspolitik i Malmö. Politikens meningsskapande och materialitet. Lunds universitet, Lund.
 • Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.
 • Levitas, R. (2005). The inclusive society? Social exclusion and New Labour. Macmillan, Basingstoke.
 • Massey, D. (2007). World City. Polity Press, Cornwall.
 • Sernhede, O. (2007). AlieNation is My Nation. Ordfront, Stockholm.
 • Stigendal, M. (2002). Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. Studentlitteratur, Lund.
 • Stigendal, M. (2007). Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. Malmö: MAPIUS 1/Malmö högskolas publikationer i urbana studier.
 • Wacquant, L. (2008). Urban outcasts: a comparative sociology of advanced marginality. Polity press, Cambridge.
Referenslitteratur (tillgänglig elektroniskt)
 • EU-kommissionen (2011). Cities of Tomorrow.
 • Grander, M. & Stigendal, M. (2012). Integration och social sammanhållning.
 • Stigendal, M. (2011). Malmö - de två kunskapsstäderna.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Martin Grander, Kursansvarig
Telefon: 040-6658134

Anmälan

08 mars 2021 - 25 april 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 mars 2022 - 24 april 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program