Ekonomiska perspektiv på planering

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
BY178C version 2
Engelsk benämning:
Economic Perspectives on Planning
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
07 maj 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2. Eller: Matematik B, Samhällskunskap A.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering, 180 hp,

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om den fysiska planprocessen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • grundläggande mikroekonomi
 • urban ekonomi
 • fysisk planering ur ett ekonomiskt perspektiv

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten visa:

 • grundläggande kunskaper om mikroekonomisk teori (1)
 • kunskaper om urban ekonomi, såsom företags och hushålls lokaliseringsbeslut (2)
 • kunskaper om samhällsekonomiska aspekter av fysisk planering, exempelvis förhållandet mellan ekonomisk utveckling och fysisk planering (3)
 • förståelse av olika intressenters utgångspunkter i en förhandlingssituation (4)
 • kunskap om ekonomiska frågeställningar i exploateringsprocessen (5)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
 • genomföra en enklare omvärldsanalys av en fastighet eller ett mindre geografiskt område (6)
 • illustrera och genomföra en enklare analys av ekonomisk-geografisk statistik (7)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • resonera kring och kritiskt förhålla sig till olika intressenters perspektiv i frågor som rör fysisk planering (8)
 • resonera kring och kritiskt förhålla sig till fysisk planering ur ett samhällsekonomiskt perspektiv (9)

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, övningar och seminarium. Övningarna innehåller moment av både individuellt arbete och grupparbete.

Bedömningsformer

Examinationen omfattar

 • skriftlig individuell tentamen (5hp) (UV) (lärandemål 1 – 5)
 • projektarbete i grupp som inkluderar aktivt seminariedeltagande (2,5 hp) (UG) (lärandemål 6 – 9)

För betyget godkänd på kursen i sin helhet krävs att båda examinationsmomenten är godkända.
För betyget väl godkänd på hela kursen krävs dessutom väl godkänt tentamen.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Dixit, A. (2014). Microeconomics: A very short introduction. Oxford University Press.
 • O’Sullivan. E. (senaste upplagan). Urban economics. McGraw Gill Higher Education.
 • Kompletterande material, ca 300 sidor. (tillhandahålles).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Carl-Magnus Carlsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657725

Anmälan

09 november 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 05 december 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program