Byggd miljö: Människa, vardag och planering

Sammanfattning

Syftet är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i staden samt hur ett sådant vardagslivsperspektiv kan användas som redskap i stadsplaneringen. Syftet är vidare att studenterna ska utveckla grundläggande förmåga att med hjälp av kvalitativa etnografiska och kulturgeografiska metoder, genomföra ett fältarbete för att undersöka människors vardagliga liv i staden.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2018, höst 2017, höst 2016, höst 2015

Kurskod:
BY162D version 1
Engelsk benämning:
Built environment: People, Everyday life and Planning
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivån 1-30 hp.

Syfte

Syftet är att studenterna ska utveckla grundläggande kunskaper om hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i staden samt hur ett sådant vardagslivsperspektiv kan användas som redskap i stadsplaneringen. Syftet är vidare att studenterna ska utveckla grundläggande förmåga att med hjälp av kvalitativa etnografiska och kulturgeografiska metoder, genomföra ett fältarbete för att undersöka människors vardagliga liv i staden.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • Teoretiska perspektiv på hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i staden, med särskilt fokus på etnografisk, kulturgeografisk och sociologisk vardagslivsforskning
 • Teoretiska perspektiv på hur ett vardagslivsperspektiv kan användas som verktyg i stadsplaneringen
 • Etnografiska och kulturgeografiska metoder för att undersöka människors vardagsliv i staden
 • Fältarbeten och områdesanalyser
 • Akademiskt skrivande

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa grundläggande kunskap om hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i staden (1)
 • visa grundläggande kunskaper om hur ett vardagslivsperspektiv kan användas som redskap i stadsplaneringen (2)
 • visa grundläggande kunskap om val av metoder för att inhämta information om människors bruk, erfarenheter och behov av stadsrummet (3)
 • visa grundläggande kunskap om akademiskt skrivande (4)
Färdigheter och förmågor
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa grundläggande förmåga att planera ett fältarbete kring människors vardagsliv i staden (5)
 • visa förmåga att samla in kunskaper om människors vardagsliv i staden samt förmåga att redovisa resultat skriftligt och muntligt (6)
 • visa grundläggande förmåga att utföra ett fältarbete där människors erfarenheter, användning samt behov av staden tas i beaktande (7)
Värderingar och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna kritiskt reflektera kring stadsplanering där människors olika erfarenheter och användning av samt behov i staden beaktas (8)
 • kunna kritiskt reflektera över relationen mellan val av metoder, material och resultat i fältstudien (9)
 • kunna kritiskt reflektera över sin egen forskar/planerarroll i relation till fältarbetet samt i relation till en stadsplanering som utgår från ett vardagslivsperspektiv (10)

Arbetsformer

Arbetssättet är processinriktat och kräver kontinuerligt aktivt arbete. Arbetsformerna är:

 • föreläsningar
 • metodworkshops
 • fältarbete och områdesanalys
 • obligatoriska seminarier (ca 15 timmar)
 • handledning
 • självstudietid och grupparbeten

Bedömningsformer

Examination sker genom:

 • seminarier kring studenternas fältarbete, metodreflektioner och materialanalys (1 hp) (UG) (examinerar lärandemål 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
 • individuell skriftlig metodrapport där studenterna redovisar fältarbetets metoder och material samt reflekterar över arbetssätt, forskar/planerarroll samt hur ett vardagslivsperspektiv kan användas i stadsplaneringen (5 hp) (UV) (examinerar samtliga lärandemål)
 • grupparbete, i form av ett fältarbete ute i ett stadsområde, som analyserar hur olika sociala, kulturella och materiella processer påverkar människors vardagliga liv i området. Grupparbetet redovisas i form av en guidad stadsvandring ute i området samt genom en skriftlig redovisning av de analyser som ligger bakom stadsvandringen (4 hp) (UG) (examinerar lärandemål 1, 2, 4, 6, 7, 8).
För betyget Godkänt måste alla examinationsmoment vara godkända.
För betyget Väl godkänd måste dessutom individuell skriftlig metodrapport (5 hp) få betyget Väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Cloke, P. J., Crang, P., Goodwin, M., Painter, J. M. & Philo, C. (red.) (2004). Practising Human Geography. Sage, London. Finns även som e-bok.
 • Eriksson, M.G. (2009). Referera reflekterande, Studentlitteratur, Lund.
 • Holloway, L. & Hubbard, P. (2001). People and Place: The extraordinary geographies of everyday life. Prentice Hall, Harlow.
 • Språkrådet. (2008). Svenska skrivregler, Libris.
 • Svensson, B. (2012). Varför etnologi? Studentlitteratur, Lund.
 • Kompendium med vetenskapliga artiklar kring vardagsliv, urban välfärd och mobilitet. (tillhandahålles av läraren).
Referenslitteratur
 • Friberg, T., Listerborn, C., Andersson, B. & Scholten, C. (red.) (2005). Speglingar av rum – om könskodade platser och sammanhang. Symposion. (ISBN: 91-7139-706-X)
 • Frändberg, L., Thulin, E. & Vilhelmsson, B (2005). Rörlighetens omvandling. Om resor och virtuell kommunikation – mönster, drivkrafter, gränser, Studentlitteratur. (ISBN: 9144043562)
 • Harvey, D. (2011). Ojämlikhetens nya geografi: texter om stadens och rummets förändringar i den globala kapitalismen. Atlas, Stockholm. (ISBN: 978-91-7389-929-1).
 • Larsson, A. & Jalakas, A. (2008). Jämställdhet nästa!: samhällsplanering ur ett genusperspektiv. 1. uppl. SNS förlag, Stockholm. (ISBN: 978-91-85695-76-8).

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas
tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,

Anmälan

30 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program