GIS och statistik för planerare

Sammanfattning

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem, GIS. Särskilt gäller detta hur GIS kan användas tillsammans med olika typer av data och statistik som ett instrument för planering av den byggda miljön.

Behörighetskrav

Minst 50 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2018, vår 2017

Kurskod:
BY161C version 2
Engelsk benämning:
GIS and Statistics for Planners
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 december 2016
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
16 januari 2017

Förkunskapskrav

Minst 50 hp i avslutade kurser inom huvudområdet Byggd miljö.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår på programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om geografiska informationssystem, GIS. Särskilt gäller detta hur GIS kan användas tillsammans med olika typer av data och statistik som ett instrument för planering av den byggda miljön.

Innehåll

Kursen innefattar ett kontinuerligt arbete där studenten lär sig de teoretiska grunderna i GIS och lär sig hantera de praktiska funktionerna i programmet GIS-program. Stor vikt läggs vid praktiskt arbete. Moment som ingår är:

  • tematisk kartering
  • hantering av data och statistik
  • presentation av data

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa:
1. grundläggande kunskap om GIS i form av verktyg, metoder och tillämpningar
2. grundläggande kunskaper om kartografiska principer
3. grundläggande kunskap om beskrivande och jämförande statistik
4. förståelse av hur man med hjälp av GIS och enklare statistiska beräkningar kan utföra samhällsgeografiska analyser som kan tillämpas inom planering av den byggda miljön
5. förmåga att självständigt utforma kartor som följer kartografiska principer
6. förmåga att självständigt utföra analyser med hjälp av GIS-verktyg
7. förmåga att självständigt utföra enklare analyser med hjälp av statistikprogram
8. förmåga att tillämpa GIS i arbetet med planering på den byggda miljön
9. förmåga att muntligt redovisa en rapport

Arbetsformer

Kursen omfattar föreläsningar, studiebesök , övningar samt självstudietid.
Arbetssättet kräver kontinuerligt aktivt deltagande i övningar.

Bedömningsformer

  • Övningsrapporter (3 hp) (U, G) (lärandemål 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7)
  • Individuell skriftlig salstentamen (2 hp) (U, G) (lärandemål 1, 2, 3)
  • Individuellt arbete (5 hp) (U, G, VG) (lärandemål 1-9)
Alla delar måste vara godkända för att få betyget godkänt. För betyget väl godkänd måste dessutom det individuella arbetet få betyget väl godkänt.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

  • Barmark, M. & Djurfeldt, G. (2015). Statistisk verktygslåda 0. Studentlitteratur, Lund.
  • Gorr, W.L. & Kurland, K.S. (2013). GIS Tutorial 1. Basic workbook 10.1 edition. Esri Press, Redlands.
  • Harrie, L. (red.). (2013). Geografisk informationsbehandling: teori, metoder och tillämpningar. 6., [rev.] uppl. Studentlitteratur, Lund.
  • Övningsmaterial som delas ut.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Jerry Nilsson, Kursansvarig

Anmälan

11 oktober 2021 - 28 november 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

10 oktober 2022 - 27 november 2022 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program