Byggd miljö: Arkitektur och urban form

Sammanfattning

Behörighetskrav

AVK:
BY201B Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp

SSP:
BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2016, höst 2015, höst 2014

Kurskod:
BY158C version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Architecture and Urban Form
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
11 februari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 september 2014

Förkunskapskrav

AVK:
BY201B Byggd miljö: Arkitekturens grunder, 20 hp
BY205B Byggd miljö: Arkitektur och visuell kultur, 10 hp

SSP:
BY152C Byggd miljö: Fysisk planering I, 10 hp
BY154C Byggd miljö: Stadsutveckling, 10 hp
BY162B Byggd miljö: Människa, vardag och planering, 10hp
BY252C Byggd miljö: Fysisk planering II, 10 hp
BY155C Byggd miljö: Planeringsteori och demokratiska processer, 10 hp

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i huvudområdet byggd miljö, 31-60 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse av relationen mellan urban form och stadsliv. Genom att tillgodogöra sig olika metoder för stadsrumsanalys utvecklar studenten kunskap om staden och dess publika rum utifrån ett urbanmorfologiskt och byggnadstypologiskt perspektiv. Studenten utvecklar också förståelse av och förmåga att problematisera sambanden mellan enskilda byggnader och stadsrum i relation till privata och publika intressen i staden. Kursen syftar dessutom till att vidareutveckla studentens färdigheter i stadsrumsgestaltning.

Innehåll

Innehåll:
Studenten fördjupar sina kunskaper inom arkitektur och planering genom att analysera och omgestalta ett centralt torg eller ett perifert beläget centrum i en given urban kontext utifrån urbanmorfologiska och byggnadstypologiska teorier och metoder. Analysen omfattar upprättandet av ett ritningsmaterial som tillsammans med observationer på plats utgör underlag för en stadsrumsanalys vilken presenteras i rapportform. Rapporten avhandlas på ett oppositionsseminarium och utgör därefter underlag för en omgestaltning som, med analysen som utgångspunkt, utforskar torgets/centrumets potentialer och etablerar en ny förståelse för vad torget/centrumet är och kan vara. Gestaltningsförlaget sammanställs på postrar och presenteras vid en öppen slutredovisning. Stor vikt läggs på att studenten utvecklar en förståelse för relationen mellan stadsplan, byggnadstypologi och stadsrummets möblering samt hur utformningen av dessa påverkar tillgängligheten och användningen av stadsrummet sett över tid.

Inom ramen för kursen genomförs en studieresa (bekostas av studenten själv) alternativt en lokal fältstudie som utgör upptakten till gestaltningsarbetet och ett tillfälle att i praktiken studera de frågor som behandlats under analysfasen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för grundläggande urbanmorfologiska och byggnadstypologiska begrepp och metoder och med hjälp av dessa analysera ett givet stadsrum (1)
 • visa förståelse av relationen mellan stadsplan, byggnadstyp och stadsrummets möblering samt hur utformningen av dessa påverkar intensiteten och komplexiteten i användningen av stadsrummet (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • upprätta ett ritningsunderlag på ett givet stadsrum som tillsammans med observationsstudier på plats kan utgöra underlag för en urbanmorfologisk och byggnadstypologisk analys i rapportform (3)
 • omgestalta ett stadsrum med utgångspunkt i en urbanmorfologisk och byggnadstypologisk analys och med en medveten arkitektonisk idé kunna redovisa detta i ritning, bild och text (4)
 • initiera och argumentera för en förändringsprocess i ett stadsbyggnadssammanhang och presentera det i utställningsformat (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt diskutera och reflektera över hur planering och gestaltning av stadens offentliga rum påverkar människors användning och upplevelse av stadsrummet (6)
 • kritiskt diskutera och reflektera över lämpliga metoder för stadsrumsanalys och vilka aspekter av stadslivet som respektive metod studerar (7)

Arbetsformer

Kursen är projektorienterad. Studenterna arbetar huvudsakligen i grupp, men det förekommer individuella inlämningsuppgifter. Rapport- och gestaltningsarbetet stöds av föreläsningar, seminarium och löpande handledning. Seminarier och redovisningar är obligatoriska moment.

Kursen omfattar:

 • föreläsningar
 • handledning
 • seminarier
 • redovisningar
 • självstudier

Bedömningsformer

Krav för godkänd: Godkänt förslag (5 hp) (UV) (1, 2, 3, 7), rapport (5 hp) (UV) (2, 4, 5), aktivt deltagande vid seminarier (3 hp) (UG) (1, 6), godkända rapporter från studieresa alt. fältstudie (1hp) (UG) (2, 3), samt redovisning (0,5 hp) (UG) (2, 5) och opposition (0,5 hp) (UG) (6, 7).

För betyget Väl godkänd på kursen krävs dessutom att förslag (5 hp) och rapport (5 hp) är väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bafna, S. (2003). Space Syntax. Environment and Behavior 2003, 35, 17. (Finns tillgänglig på nätet, via bibliotek med prenumeration.)
 • Case Scheer, B. (2010). The Evolution of Urban Form. Typology for Planners and Architects. APA Planners Press, Chicago.
 • Habraken, N. J. & Teicher, J. (1998). The Structure of the Ordinary: Form and Control in the Built Environment. MIT Press, Cambridge, Mass.
 • Kompendium. Delas ut vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Hoai Anh Tran, Kursansvarig
Telefon: 040-6657381
Annette Andersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657181