Byggd miljö: Stadsutveckling

Sammanfattning

Kursen är en introduktionskurs som orienterar om urbana miljöers utveckling och förändring. Syftet är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om stadsbyggnad, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv. Kunskaperna utvecklas genom att studenten studerar akademiska texter och identifierar centrala begrepp och resonemang.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2020, höst 2019

Kurskod:
BY154D version 3,3
Engelsk benämning:
Built Environment: Urban Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
20 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
13 april 2018

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs som orienterar om urbana miljöers utveckling och förändring. Syftet är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om stadsbyggnad, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv. Kunskaperna utvecklas genom att studenten studerar akademiska texter och identifierar centrala begrepp och resonemang.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering samt till stadsplanerarprofessionen. Den behandlar urban utveckling med fokus på:

 • byggda miljöer
 • stadsplanering
 • stadspolitik

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och redogöra för processer som på olika sätt påverkat stadsbyggande, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv (1)
 • urskilja och redogöra för planeringsideal som påverkat stadsutveckling och -planering (2)
 • redogöra för centrala begrepp inom stadsutveckling och planering (3)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • i skriftlig form och med vedertagna riktlinjer för akademiskt skrivande presentera och analysera ett avgränsat problem kopplat till litteraturen (4)
 • förstå och använda teoretiska begrepp, hämtade från vetenskapliga källor, för att kunna analysera stadsmiljöer och bebyggelse ur ett historiskt perspektiv (5)
 • aktivt diskutera och reflektera över litteratur och problem som litteraturen behandlar (6)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna bedöma resonemang och argumentera med hjälp av teoretiska och ämnesdisciplinära begrepp för att anlägga olika perspektiv på stadsanalyser (7)

Arbetsformer

I kursen introduceras studenterna i ämnet byggd miljö utifrån ett historiskt perspektiv, genom föreläsningar, obligatoriska stadsvandringar, arbete med stadsanalyser och skriftliga uppgifter, seminarier och självstudier. Obligatoriska moment motsvarar ca 12 timmar.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, fältarbete, samt självstudier.

Bedömningsformer

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig tentamen (5 hp) (UV) (examinerar lärandemål 1, 2, 3, 5 )
 • individuell skriftlig uppgift (3 hp) (UV) (examinerar lärandemål 1, 4, 5, 7)
 • seminarium (2hp) (UG) (examinerar lärandemål 1, 6, 7)
För betyget Godkänd krävs att individuell skriftlig tentamen och individuell skriftlig uppgift är godkända samt aktivt deltagande vid seminariet.
För betyget Väl Godkänt krävs dessutom att individuell skriftlig tentamen och individuell skriftlig uppgift är väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Fogelström, P. A. (2009). Mina drömmars stad. Albert Bonniers förlag.
 • Hirdman, Y. (2010). Att lägga livet tillrätta : studier i svensk folkhemspolitik. Carlsson bokförlag.
 • Kostof, S. (1999) The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History, Thames & Hudson Ltd. London.
 • LeGates, R. & Stout, F. (2011). The City Reader. Routledge, London. E-bok.
 • Jacobs, Jane (2004) Den amerikanska storstadens liv och förfall. Daidalos.
Kompendium med vetenskapliga artiklar (tillhandahålles av läraren eller finns tillgänglig som elektronisk resurs).

Referenslitteratur:
 • Andersson, O. (2007). Chicagoskolans urbansociologi. Forskare och idéer 1892-1965, Egalité.
 • Eriksson, M. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Fainstein, S. & Defilippis, J. (2015). Readings in Planning Theory. Wiley Blackwell. E-bok.
 • Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Studentlitteratur.
 • Rudberg E. (1992). Folkhemmets byggande. Svenska Turistföreningen.
 • Strömquist, S. (2005). Skrivboken, Gleerups, Malmö.
 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. (2000). Liber, Stockholm.
 • Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Stockholm.
 • Trost, J. & Torres-Örsten, S. (2012). Studieteknik, Studentlitteratur.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Robert Hrelja, Kursansvarig
Telefon: 040-6657106

Anmälan

31 augusti 2020 - 18 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program