Byggd miljö: Stadsutveckling

Sammanfattning

Kursen är en introduktionskurs som orienterar om urbana miljöers utveckling och förändring. Syftet är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om stadsbyggnad, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv. Kunskaperna utvecklas genom att studenten studerar akademiska texter och identifierar centrala begrepp och resonemang. Syftet är vidare att studenten ska lära sig att organisera ett avgränsat fältarbeten och sammanställa resultatet skriftligt samt presentera det muntligt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
BY154D version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Urban Development
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivå 1-30 hp.

Syfte

Kursen är en introduktionskurs som orienterar om urbana miljöers utveckling och förändring. Syftet är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om stadsbyggnad, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv. Kunskaperna utvecklas genom att studenten studerar akademiska texter och identifierar centrala begrepp och resonemang. Syftet är vidare att studenten ska lära sig att organisera ett avgränsat fältarbeten och sammanställa resultatet skriftligt samt presentera det muntligt.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering samt till stadsplanerarprofessionen. Den behandlar urban utveckling med fokus på:

 • byggda miljöer
 • stadsplanering
 • stadspolitik
 • arkitektur

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • identifiera och redogöra för processer som på olika sätt påverkat stadsbyggande, stadsutveckling och planering ur ett historiskt perspektiv (1)
 • urskilja och redogöra för planerings- och arkitektoniska ideal som påverkat stadsutveckling och -planering (2)
 • redogöra för centrala begrepp inom stadsutveckling och planering (3)
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • planera och genomföra avgränsade fältuppgifter med hjälp av olika tekniker för insamling av data (4)
 • förstå och använda teoretiska begrepp, hämtade från vetenskapliga källor, för att kunna analysera stadsmiljöer och bebyggelse ur ett historiskt perspektiv (5)
 • redogöra för tidstypiska arkitektoniska idéer, material och uttryck (6)
 • planera och genomföra en skriftlig uppgift (7)
 • strukturera och muntligt presentera en avgränsad uppgift (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna bedöma resonemang och argumentera med hjälp av teoretiska och ämnesdisciplinära begrepp för att anlägga olika perspektiv på stadsanalyser (9)

Arbetsformer

I kursen introduceras studenterna i ämnet byggd miljö utifrån ett historiskt perspektiv, genom föreläsningar, obligatoriska stadsvandringar, arbete med stadsanalyser och skriftliga uppgifter, seminarier och självstudier. Särskild vikt läggs vid att introducera och öva studenterna i att skriftligen presentera stadsanalyser i olika former av vetenskapliga genrer. Obligatoriska moment motsvarar ca 12 timmar.
Föreläsningar, workshops, litteraturstudier, fältarbete, grupparbete samt självstudier.

Bedömningsformer

Examination sker genom:

 • individuell skriftlig tentamen (4 hp) (UV) (examinerar lärandemål 2, 3, 5 )
 • individuell skriftlig uppgift (3 hp) (UV) (examinerar lärandemål 1, 4, 7, 9)
 • grupparbete med seminarium (3 hp) (UG) (examinerar lärandemål 6, 7, 8)
För betyget Godkänd krävs att de tre uppgifterna är godkända samt aktivt deltagande vid seminariet.
För betyget Väl Godkänt krävs att individuellt skriftlig tentamen och den individuella skriftliga uppgiften är väl godkända.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Ahlberg, N. (2014). Svensk stadsplanering: arvet från stormaktstiden resurs i dagens stadsutveckling. Forskningsrådet Formas.
 • Björk, C. & Reppen, L. (2000). Så byggdes staden. Svensk Byggtjänst
 • Eriksson, M. (2009). Referera reflekterande. Konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna. Studentlitteratur, Lund.
 • Kostof, S. (1991). City Shaped. Urban Patterns and Meanings Through History. Bulfinch Press.
 • LeGates R. & Stout, F. (2003). The City Reader. Routledge.
 • Svenska skrivregler utgivna av Svenska språknämnden. (2000). Liber, Stockholm
 • Trost, J. & Torres-Örsten, S. 2012. Studieteknik, Studentlitteratur
 • Kompendium med vetenskapliga artiklar (tillhandahålles av läraren eller finns tillgänglig som elektronisk resurs).
Referenslitteratur:
 • Andersson, O. (2007). Chicagoskolans urbansociologi. Forskare och idéer 1892-1965, Egalité.
 • Dunér, K. (1999). Svenska hus: landsbygdens arkitektur - från bondesamhälle till industrialisering, Carlsson bokförlag.
 • Furneaux Jordan, R. (1991). Western Architecture, Thames & Hudson.
 • Jarrick, A. & Josephson, O. (1996). Från tanke till text. En språkhandbok för uppsatsskrivande studenter, Studentlitteratur.
 • Rudberg E. (1992). Folkhemmets byggande. Svenska Turistföreningen.
 • Strömquist, S. (2005). Skrivboken, Gleerups, Malmö.
 • Svenskt språkbruk. Ordbok över konstruktioner och fraser (2003). Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Christina Lindkvist, Kursansvarig
Telefon: 040-6657793

Anmälan

31 augusti 2020 - 18 oktober 2020 Dagtid 100% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program