Miljö- och planeringsjuridik

Sammanfattning

Kursen ska ge grundläggande kunskaper i svensk miljörätt och en inblick i EU:s miljörätt samt en förståelse för dess betydelse för den svenska miljörätten. Kursen syftar till att ge en förståelse för miljöbalkens betydelse för samhällsplaneringen och belyser kopplingarna mellan miljöbalken och plan- och bygglagen samt annan lagstiftning av betydelse för markexploatering och samhällsbyggnad. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper beträffande de rättsliga regler som styr planprocessen. Studenten ska också utveckla förståelsen för de rättsliga konflikter som kan uppstå mellan kommun, markexploatörer och andra intressenter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
BY153C version 1
Engelsk benämning:
Environment and Planning Law
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
25 juni 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
19 januari 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A . Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering.

Syfte

Kursens syfte är att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om svensk miljörätt samt få en inblick i EU:s miljörätt och utveckla förståelse av dess betydelse för den svenska miljörätten. Studenten ska utveckla förståelse av miljöbalkens betydelse för samhällsplaneringen och kopplingarna mellan miljöbalken och plan- och bygglagen samt annan lagstiftning av betydelse för markexploatering och samhällsbyggnad. Vidare syftar kursen till att studenten ska utveckla grundläggande kunskaper om de rättsliga regler som styr planprocessen samt förståelse av de rättsliga konflikter som kan uppstå mellan kommun, markexploatörer och andra intressenter.

Innehåll

Kursen ger en introduktion till miljö- och planlagstiftningen. Den omfattar

 • miljörättens struktur och metod samt grundläggande principer och begrepp
 • miljöbalkesn mål och allmänna hänsynsregler
 • de för plan- och bygglagstiftningen viktiga reglerna om hushållning och riksintressen, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar
 • regler om miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och förorenade områden med därtill hörande skyldighet till avhjälpande
 • art- och områdesskydd, allemansrätten, avfallshantering samt lagstiftning om infrastruktur och mineralutvinning
 • planprocessen, dvs upprättande av detaljplanen, genomförandeprocessen och överklagandeprocessen
 • utformningen av planhandlingar med planbestämmelser och tolkning av dessa samt miljöbalkens betydelse i detaljplaneprocessen
 • gemensamma anordningar, gata, vatten och avlopp
 • fastighetsbildning enligt fastighetsbildningslagen och tvångsförvärv av mark med stöd av expropriationslagen

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

1. visa kunskap om grundläggande juridiska begrepp inom kursens områden

2. visa kunskap om hur det juridiska systemet inom miljörätt och stadsplanering är uppbyggt

3.redogöra för aktuella rättsregler i miljöbalken, plan- och bygglagen samt på övriga områden som kursen omfattar

4. visa kunskap om olika intressenters rättsliga möjligheter och förhandlingspositioner

5. visa förståelse av sambandet mellan den svenska miljörätten och EU:s miljörätt

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

1. identifiera och med stöd av tillämpliga rättsregler analysera samt lösa konkreta juridiska problem som ligger inom kursens rättsområden

2. analysera planprocessen utifrån gällande lagstiftning

3. söka information om lagstiftning inför specifika planeringssituationer

4. förstå en rättslig konflikt inom ramen för en planeringssituation och föreslå möjliga lösningar

5. på ett förståeligt sätt utbyta kunskaper även med personer som saknar specialkunskaper inom kursen områden

6. visa var och hur man inhämtar information om rättsregler

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

1. värdera olika lösningar på juridiska frågeställningar inom området miljörätt och samhällsplanering

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, övningar samt självstudier.

Studenten förutsätts närvara vid och ta aktiv del i samtliga föreläsningar och övningar, vilka stöder lärandemålen genom att undervisande lärare bl.a. gör hänvisningar till olika slags material inom de områden som kursen omfattar. Förutom att studera angiven kurslitteratur förutsätts studenten studera dessa material, enligt hänvisningarna.

Bedömningsformer

Kursens samtliga lärandemål examineras genom en individuell skriftlig tentamen 10 hp (UV)

Krav för godkänd: Godkänd skriftlig tentamen (10 hp)

Krav för väl godkänd: Väl godkänd skriftlig tentamen (10 hp)

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Adolfsson, K. & Boberg, S. (senaste upplagan). Detaljplanehandboken: handbok för detaljplanering enligt plan- och bygglagen, PBL. Norstedts Juridik
 • Boverket. (senaste upplagan). Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen: en vägledning. Boverket
 • Ebbesson, J. (senaste upplagan). Miljörätt. Iustus Förlag
 • Hedlund, A. & Kjellander, C. (senaste upplagan). MKB: introduktion till Miljökonsekvensbeskrivning. Studentlitteratur, Lund.
 • Kalbro, T. & Lindgren, E. (senaste upplagan). Markexploatering. Norstedts Juridik
 • Mattsson, N. & Hagander, C-G. (senaste upplagan). PBL 2010: en handbok om nya PBL och samhällsbyggande. Svensk Byggtjänst
Utöver ovanstående litteratur ingår gällande lagtext för de områden som kursen omfattar samt material som utdelas alternativt görs tillgängligt elektroniskt eller hänvisas till (vid föreläsningar och övningar eller i kursinstruktioner).
Referenslitteratur:
 • Michanek, G. & Zetterberg, C. (senaste upplagan). Den svenska miljörätten. Iustus Förlag

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Per Larsson, Kursansvarig
Telefon: 040-6657118

Anmälan

18 januari 2021 - 07 mars 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program