Byggd miljö: Fysisk planering I - Planerarens verktyg

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2015

Kurskod:
BY152D version 1
Engelsk benämning:
Built Environment: Physical Planning I -Planners Instruments
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Byggd miljö
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
10 februari 2015
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Engelska B, Matematik B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Naturkunskap 1b / 1a1+1a2, Samhällskunskap 1b / 1a1 +1a2.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i huvudområdet Byggd miljö på nivå 1-30 hp.

Syfte

Syftet är att studenten ska utveckla grundläggande kunskap om fysisk planering och stadens gestaltning samt förståelse av relationerna mellan människor och den byggda miljön. Kursen ger en introduktion till fysisk planering i stadens kontext.

Innehåll

Kursen omfattar:

 • en introduktion till den fysiska planeringens förutsättningar, nivåer, processer, aktörer och verksamheter, samt begrepp och instrument
 • introduktion till teorier och begrepp som används för analys av människors relation till den byggda miljön och för människors upplevelser av staden och stadsrummet
 • grunderna i stadsplanering inkluderande inventering, analys och gestaltning
 • modellbygge i 3D

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa kunskap om stadens rumsliga, sociala och tekniska strukturer och funktioner samt kopplingen mellan stadens fysiska miljö och människornas användning och upplevelse av staden (1)
 • visa kunskap om planeringsverksamhet och dess problemställningar (2)
 • kunna redogöra för olika planeringsprocesser och planeringsinstrument samt dess tillämpning (3)
 • kunna tillämpa metodkunskap för inventering och undersökning av stadens fysiska miljö inkluderande skissande, fältobservation och kartanalys (4)
Färdighet och förmåga Efter avslutad kurs ska studenten:
 • visa förmåga att förstå och analysera befintliga miljöer inför en planeringsuppgift (5)
 • i tal, text och bild kunna presentera och motivera förslag till ny bebyggelse i stadens kontext (6)
 • visa förmåga att självständigt kritiskt reflektera över planerarens roll och verktyg (7)
 • visa förmåga att kritiskt diskutera planeringens inverkan på olika samhällsgrupper (8)
Värderingsförmåga och förhållningssätt Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • kritiskt reflektera över kopplingen mellan stadens fysiska miljö och människors användning och upplevelser av staden (9)

Arbetsformer

Föreläsningar, studiebesök, handledning, obligatoriskt seminarium, arbete med inlämningsuppgifter och andra självstudier. Obligatoriska moment utgör ca 10 timmar.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • individuella inlämningsuppgifter inkluderande muntlig redovisning (2 hp) (UV)(mål 1,4,6)
 • inlämningsuppgift inkluderande muntlig redovisning, gruppuppgift 1 (3,5 hp) (UV) (mål 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
 • inlämningsuppgift inkluderande muntlig redovisning, gruppuppgift 2 (3 hp) (UV) (mål 1,2,3,4,5,6,7,8,9)
 • individuellt aktivt deltagande i litteraturseminarium, inkluderande skriftligt underlag (1,5 hp) (UG) (mål 2,3,7,8,9)
För betyget Godkänd krävs att samtliga fyra examinationsmoment är godkända.
För betyget Väl godkänd krävs dessutom att följande examinationsmoment är väl godkända:
 • individuella inlämningsuppgifter inkluderande muntlig redovisning
 • inlämningsuppgift inkluderande muntlig redovisning, gruppuppgift 1
 • inlämningsuppgift inkluderande muntlig redovisning, gruppuppgift 2

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur och övriga läromedel
 • Broms Wessel, O., Tunström, M. & Bradley, K. red. (2005): Bor vi i samma stad?: om stadsutveckling, mångfald och rättvisa. Pocky, Stockholm.
 • Nyström, J. (2012): Planeringens grunder, en översikt. Studentlitteratur, Lund.
Referenslitteratur:
 • Björk, C. & Reppen, L. (2000): Så byggdes staden. Svensk Byggtjänst.
 • Lynch, K. (1960): The Image of the City. The MIT Press, Cambridge.
 • Olsson, L. & Wikström, T. (2012). Stadens möjligheter – platser och stråk. Exakta Printing, Malmö.
 • Svensson, L. & von Otter, C. (2002) Projektarbete - teori och praktik. Santerus förlag, Stockholm.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14)

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Hoai Anh Tran, Kursansvarig
Telefon: 040-6657381

Anmälan

19 oktober 2020 - 06 december 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program