Digitala verktyg för planerare

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019, vår 2018

Kurskod:
BY106C version 1,2
Engelsk benämning:
Digital Tools for Planners
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 december 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018
Ersätter kursplan fastställd:
04 november 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande praktisk färdighet i att utforma och bearbeta digitala ritningar och kartor inom området byggd miljö. Vidare ska studenten utveckla kunskap om och färdighet i bearbetning och presentation av grafiskt material som behandlar området byggd miljö.

Innehåll

Kursdeltagaren förväntas tillämpa praktisk och teoretisk kunskap förvärvad i tidigare kurser.

Kursen behandlar:

 • Datorverktyg (som t.ex. AutoCad, delar av Adobe Suite, GIS).
 • Utformning och bearbetning av digitala ritningar
 • Utformning och bearbetning av geografisk data
 • Bearbetning och sammanställning av grafiskt material
 • Presentation och återkoppling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för olika datorverktygs användningsområden och hur dessa kan tillämpas inom stadsplaneringsområdet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utforma och bearbeta digitala ritningar och kartor
 • kunna utforska och bearbeta digital geografisk information
 • kunna bearbeta, sammanställa och presentera ett grafiskt material utifrån digitala ritningar

Arbetsformer

Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på utformande, bearbetande och presentation av grafiskt material inom området byggd miljö. Arbetet, som bedrivs individuellt, understöds av föreläsningar, övningar, handledning och dialog. Tilldelad seminariedag, inlämningsuppgifter och inlämning av slutprojekt är obligatoriska moment.

Kursen omfattar:

 • Föreläsningar
 • Handledda övningar och dialog
 • Eget arbete (och självständig informationssökning)
 • Seminarium

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • Individuell inlämningsuppgift 1 (3 hp) (UG)
 • Individuell inlämningsuppgift 2 (3 hp) (UG)
 • Individuellt slutprojekt (3hp) (UG)
 • Seminarium (1hp) (UG)
För godkänt krävs att alla uppgifter är godkända (G).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
 • Bergström, B. (2009 eller senare uppl.). Effektiv visuell kommunikation. Carlsson, Stockholm. ISBN 9789173312387.
 • Gorr, W.L. & Kurland, K.S. (2017). GIS Tutorial 1 for ArcGIS Pro. ESRI Press.
 • Kurskompendium (tillhandahålles av lärarna).

Referenslitteratur
 • Byrnes, D. (2013). AutoCAD 2013 for Dummies. Wiley, Chichester.

Kursvärdering

Universitetet ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen har skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Studentservice US - Malmö universitet,
Jimmie Simonsen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658081

Anmälan

19 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program