Digitala verktyg för planerare

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015, vår 2014

Kurskod:
BY106C version 1,1
Engelsk benämning:
Digital Tools for Planners
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
04 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
20 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
25 juni 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Ingår i programmet Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering 180 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande praktisk färdighet i att utforma och bearbeta digitala ritningar och kartor inom området byggd miljö. Vidare ska studenten utveckla kunskap om och färdighet i bearbetning och presentation av grafiskt material som behandlar området byggd miljö.

Innehåll

Kursdeltagaren förväntas tillämpa praktisk och teoretisk kunskap förvärvad i tidigare kurser.

Kursen behandlar:

 • Datorverktyg (som t.ex. AutoCad, delar av Adobe Suite, GIS).
 • Utformning och bearbetning av digitala ritningar
 • Utformning och bearbetning av geografisk data
 • Bearbetning och sammanställning av grafiskt material
 • Presentation och återkoppling

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten:

 • visa förståelse för olika datorverktygs användningsområden och hur dessa kan tillämpas inom stadsplaneringsområdet

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten:
 • kunna utforma och bearbeta digitala ritningar och kartor
 • kunna utforska och bearbeta digital geografisk information
 • kunna bearbeta, sammanställa och presentera ett grafiskt material utifrån digitala ritningar

Arbetsformer

Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på utformande, bearbetande och presentation av grafiskt material inom området byggd miljö. Arbetet, som bedrivs individuellt, understöds av föreläsningar, övningar, handledning och dialog. Tilldelad seminariedag, inlämningsuppgifter och inlämning av slutprojekt är obligatoriska moment.

Kursen omfattar:

 • Föreläsningar
 • Handledda övningar och dialog
 • Eget arbete (och självständig informationssökning)
 • Seminarium

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

 • Individuell inlämningsuppgift 1 (3 hp) (UG)
 • Individuell inlämningsuppgift 2 (3 hp) (UG)
 • Individuellt slutprojekt (3hp) (UG)
 • Seminarium (1hp) (UG)
För godkänt krävs att alla uppgifter är godkända (G).

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kurslitteratur
 • Bergström, B. (2009 eller senare uppl.). Effektiv visuell kommunikation. Carlsson, Stockholm. ISBN 9789173312387.
 • Gorr, W.L. & Kurland, K.S. (2013). GIS Tutorial 1. Basic Workbook 10.1 edition. Esri Press, Redlands.
 • Kurskompendium (tillhandahålles av lärarna)

Referenslitteratur

 • Byrnes, D. AutoCAD 2013 for Dummies. Wiley, Chichester.

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet finns tillgänglig på området. Kursansvarig informerar om resultatet och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på Institutionen för Urbana studier.

Mer information om utbildningen

Anmälan

19 april 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program