Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre

Kurs - avancerad nivå - 7.5 hp

Kursplan för studenter vår 2018

Kurskod:
BU604F version 1
Engelsk benämning:
Childhood and Early Childhood Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Undervisningen bedrivs på svenska. Dock kan undervisning på engelska förekomma om kursansvarig anser det nödvändigt.
Fastställandedatum:
19 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
15 januari 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om det ömsesidiga konstituerandet av barndom och pedagogisk verksamhet för yngre barn (ex. förskola, förskoleklass, skola och fritidshem).

Innehåll

Under kursen diskuteras och problematiseras vilken typ av barndom som konstrueras i olika pedagogiska verksamheter. Vidare studeras vilken barnsyn som genomsyrar pedagogiska aktiviteter, relationer och miljöer, vilka förväntningar som finns på pedagogiska verksamheter i relation till barndom samt hur dessa verksamheter kan förstås utifrån barns perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för barndomssociologi som teoretisk ansats för att diskutera barn och barndom i en utbildningskontext
  • reflektera över hur skilda teoretiska perspektiv konstruerar olika typ av kunskap om barn och pedagogisk praktik samt hur detta skapar förutsättningar för pedagogiska verksamheter
  • analysera barndom så som den konstrueras inom ramen för pedagogiska verksamheter

Arbetsformer

Kursen bygger på regelbundna litteraturseminarier med inslag av kortare föreläsningar/introduktioner och studentpresentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett avslutande paper.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Christensen, Pia & James, Allison (red.) (2008). Research with children: perspectives and practices. 2. ed. London: Routledge (valda delar om ca 60 s.)
Corsaro, William A. (2005). The Sociology of Childhood (Second edition). Thousand Oaks: Pine Forge Press (456 s.)
Hammersley, Martyn (2017). Childhood Studies: A sustainable paradigm? Childhood Vol. 24(1) 113–127 (25 s.) Tillgänglig på: http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0907568216631399
James, Allison & Prout, Alan (1997). Constructing and reconstructing childhood. London: Routledge Falmer (254 s.)
Johansson, Tomas & Sorbring Emma (red.) (kommande). Barn och ungdomsvetenskap. Stockholm: Liber (valda delar om ca 20 s.)
Lee, Nick (2001). Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty. Buckingham: Open University Press (157 s.)
Tallberg Broman, Ingegerd, Vallberg Roth Ann-Christin, Palla, Linda & Persson, Sven (2015). Förskola tidig intervention.
Delrapport från Skolforsk projektet. Stockholm: Vetenskapsrådet (206 s.) Tillgänglig på: https://publikationer.vr.se/produkt/forskola-tidig-intervention/
Litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).