Barndom och pedagogisk verksamhet för yngre

Sammanfattning

Behörighetskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2021, vår 2020, vår 2019

Kurskod:
BU604F version 1,3
Engelsk benämning:
Childhood and Early Childhood Education
Fördjupningsnivå
A1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
13 december 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
21 januari 2019
Ersätter kursplan fastställd:
12 december 2018

Förkunskapskrav

En yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 90 hp med/samt ett självständigt arbete om 15 hp, alternativt en yrkesexamen avsedd för undervisning om minst 180 hp, alternativt kandidatexamen i pedagogik, alternativt studie- och yrkesvägledarexamen med ett självständigt arbete om 15 hp.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om det ömsesidiga konstituerandet av barndom och pedagogisk verksamhet för yngre barn (ex. förskola, förskoleklass, skola och fritidshem).

Innehåll

Under kursen diskuteras och problematiseras vilken typ av barndom som konstrueras i olika pedagogiska verksamheter. Vidare studeras vilken barnsyn som genomsyrar pedagogiska aktiviteter, relationer och miljöer, vilka förväntningar som finns på pedagogiska verksamheter i relation till barndom samt hur dessa verksamheter kan förstås utifrån barns perspektiv.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna

  • redogöra för barndomssociologi som teoretisk ansats för att diskutera barn och barndom i en utbildningskontext
  • reflektera över hur skilda teoretiska perspektiv konstruerar olika typ av kunskap om barn och pedagogisk praktik samt hur detta skapar förutsättningar för pedagogiska verksamheter
  • analysera barndom så som den konstrueras inom ramen för pedagogiska verksamheter

Arbetsformer

Kursen bygger på regelbundna litteraturseminarier med inslag av kortare föreläsningar/introduktioner och studentpresentationer. Responsgivning studenterna emellan tillämpas genomgående i kursen.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett avslutande paper.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Corsaro, William A. (2018). The Sociology of Childhood. 5th edition. Los Angeles: SAGE (482 s.)

Hammersley, Martyn (2017). Childhood Studies: A sustainable paradigm? Childhood Vol. 24(1) 113–127, tillgänglig på internet (25 s.)

James, Allison & Prout, Alan (1997). Constructing and reconstructing childhood. London: Routledge Falmer (valda delar om ca 20 s.)

Johansson, Tomas & Sorbring Emma (red.) (2018). Barn och ungdomsvetenskap. Stockholm: Liber (valda delar om ca 20 s.)

Lee, Nick (2001). Childhood and society. Growing up in an age of uncertainty. Buckingham: Open University Press (157 s.)

Litteratur tillkommer vid kursstart.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Studievägledning LS,
Jutta Balldin, Kursansvarig
Telefon: 040-6657978
Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Kvällstid 25% Malmö Anmälningskod: mau-16006

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök