Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Sammanfattning

Kursen är helt nätbaserad och uppbyggd kring filmade föreläsningar, filmer, poddar och digitala diskussionsforum där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas.
Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnens lek, lärande och omsorg. Områden som barns kognitiva, sociala och relationella utveckling samt förskoleverksamhetens utformning diskuteras i kursen. Pedagogisk dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 20% betyg 40% högskoleprov 40%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019, vår 2019, höst 2018

Kurskod:
BU129F version 2
Engelsk benämning:
Toddlers - Working with the Youngest Children in Pre-School
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
19 september 2017
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
19 september 2017

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om de yngsta barnens meningsskapande, utveckling och lärande i förskolan. Vidare syftar kursen till att introducera studenterna till pedagogisk dokumentation.

Innehåll

Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnen i förskolan. I kursen diskuteras lek, omsorg och barns utveckling i förhållande till förskoleverksamhetens uppdrag och utformning. Pedagogisk dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten

  • diskutera och värdera forskning och teori avseende de yngsta barnens utveckling och lärande
  • dokumentera ett barngruppsarbete och utifrån denna dokumentation reflektera, analysera och dra slutsatser om verksamhetens utformning
  • planera, genomföra och utvärdera en pedagogisk aktivitet med en grupp barn på förskolan.
?

Arbetsformer

Kursen är nätbaserad och uppbyggd kring digitala läranderesurser där bland annat litteratur och egen pedagogisk dokumentation behandlas.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom ett individuellt paper.
Betygskriterier anges av kursledare vid kursstart.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brodin, Marianne & Hylander Ingrid (1999). Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber AB (120 s.)
Fennefoss, Anne Tove & Jansen Kirsten E. (2009). Småbarnspedagogik och praktikberättelser pedagogisk dokumentation i förskolan. Malmö: Gleerup (115 s.)
Johannesson, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande. Stockholm: Liber (116 s.)
Linder, Linda (red.) (2016). Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget (237 s.)
Läroplan för förskolan Lpfö 98 [Ny, rev. Uppl.] (2016). Stockholm: Skolverket (16 s.) Tillgänglig på Internet: https://www.skolverket.se/publikationer?id=2442
Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve & Röthle, Monika (red.) (2006). Småbarnspedagogik: fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber (270 s.)
Løkken, Gunvor (2008). Toddlarkultur: om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Lund: Studentlitteratur (136 s.)
Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket (74 s.) Tillgänglig på Internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2808
Riddarsporre, Bim & Bruce, Barbro (red.) (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & kultur (281 s.)
Smidt, Sandra (2013). Bruner och de små barnens kommunikationsutveckling. Lund: Studentlitteratur (162 s.)
Wehner-Godée, Christina (2013). Lyssnandets och seendets villkor: pedagogisk dokumentation – DVD, bok. Stockholm: Liber (134 s.)

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Barn-unga-samhälle.

Mer information om utbildningen

Anders Eskilsson, studieadministratör
Telefon: 040-6658141
Helena Hansen, kursansvarig
Telefon: 040-6658044
Sanne Vils, kursansvarig
Telefon: 040-6658662

Anmälan

03 september 2018 - 20 januari 2019 50% Distans (Malmö)

21 januari 2019 - 09 juni 2019 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 17 september 2018.

02 september 2019 - 19 januari 2020 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2019.