Det lilla barnet - att arbeta med de yngsta barnen i förskolan

Sammanfattning

Kursen är helt nätbaserad och uppbyggd kring filmade föreläsningar, filmer, poddar och digitala diskussionsforum där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas. I kursen berörs områden som de yngsta barnens utveckling, lek, lärande och omsorg i relation till förskoleverksamhetens innehåll och utformning. Dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021, höst 2020, vår 2020, höst 2019

Kurskod:
BU129F version 3,2
Engelsk benämning:
Toddlers - Working with the Youngest Children in Pre-School
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
12 juni 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
30 januari 2019

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursen syftar till att studenten skall utveckla kunskaper om de yngsta barnens meningsskapande, utveckling och lärande i förskolan. Vidare syftar kursen till att introducera studenterna till dokumentation.

Innehåll

Kursen behandlar teori, forskning och metodik med inriktning mot de yngsta barnen i förskolan. I kursen diskuteras lek, omsorg och barns utveckling i förhållande till förskoleverksamhetens uppdrag och utformning. Dokumentation som process belyses, diskuteras och prövas under kursens gång.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

• diskutera och värdera forskning och teori avseende de yngsta barnens utveckling och lärande
• reflektera, analysera och dra slutsatser om verksamhetens utformning utifrån en dokumentation av barngrupp
• planera pedagogisk verksamhet och resonera kring hur denna kan genomföras och utvärderas för att utvecklas

Arbetsformer

Kursen är nätbaserad och uppbyggd kring digitala läranderesurser där bland annat litteratur och egen dokumentation behandlas.

Bedömningsformer

Prov 1: Skriftlig examination (Written Exam), 7,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1.
Prov 2: Skriftlig examination (Written Exam), 7,5 hp. I detta examineras lärandemål 2 och 3.
För betyget väl godkänt krävs väl godkänt på båda kursens prov.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.

För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Brodin, Marianne & Hylander Ingrid (1999). Att bli sig själv. Daniel Sterns teori i förskolans vardag. Stockholm: Liber AB (120 s.)
Hvit, Sara (2015). Små barns tecken- och meningsskapande i förskola: multimodalt görande och teknologi. Diss. Jönköping: Högskolan i Jönköping (tillgänglig på Internet) (238 s.)
Johannesson, Nina & Sandvik, Ninni (2009). Små barns delaktighet och inflytande. Stockholm: Liber (116 s.)
Linder, Linda (red.) (2016). Pedagogisk miljö i tanke och handling. Stockholm: Lärarförlaget (237 s.)
Läroplan för förskolan Lpfö 18 (2018). Stockholm: Skolverket (tillgänglig på Internet) (16 s.)
Løkken, Gunvor, Haugen, Synnøve & Röthle, Monika (red.) (2006). Småbarnspedagogik: fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Stockholm: Liber (270 s.)
Løkken, Gunvor (2008). Toddlarkultur: om ett- och tvååringars sociala umgänge i förskolan. Lund: Studentlitteratur (136 s.)
Palmer, Anna (2012). Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan: pedagogisk dokumentation. Stockholm: Skolverket (tillgänglig på Internet) (74 s.)
Pramling Samuelsson, Ingrid & Jonsson, Agneta (2017). Förskolans yngsta barn: perspektiv på omsorg, lärande och lek. Stockholm: Liber (280 s.)
Riddarsporre, Bim & Bruce, Barbro (red.) (2016). Omsorg i en förskola på vetenskaplig grund. Stockholm: Natur & kultur (281 s.)
Ytterligare litteratur kan tillkomma vid kursstart.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).


Kursrapporter

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Barndom, utbildning och samhälle.

Mer information om utbildningen

Helena Hansen, Kursansvarig
Telefon: 040-6658044
Heléne Henriksson, studieadministratör
Telefon: 040-665 77 47

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 50% Distans (Malmö) Anmälningskod: mau-16004

Sista anmälningsdag 15 oktober

Ansök

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 50% Distans (Malmö) Öppnar för anmälan 15 mars 2021.

31 augusti 2020 - 17 januari 2021 50% Distans (Malmö)