Husbyggnad, hållbart byggande

Sammanfattning

Kursens övergripande mål är att studenterna ska förstå principerna för ett hållbart byggande, även med avseende på effektivt utnyttjandet av naturresursen och minskande miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Studenten ska också utveckla sina analytiska färdigheter i att förstå byggnadens roll ur samhällsperspektiv samt hur byggbranschen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion och BG315A-Husbyggnad, teknik och funktion och BG313A-Byggnaden som system. Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav, godkända kurser:
• BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion
• BG315A-Husbyggnad, teknik och funktion, momenten T1, T2 och I3.
• BG313A-Byggnaden som system, momenten T2, I2, I3 och I4.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2022, höst 2021, höst 2020, höst 2019

Kurskod:
BG320A version 2
Engelsk benämning:
Building Construction, Sustainable Building
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
15 februari 2019
Beslutande instans:
Fakulteten för teknik och samhälle
Gäller från:
02 september 2019
Ersätter kursplan fastställd:
09 februari 2016

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Godkända kurser: BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion och BG315A-Husbyggnad, teknik och funktion och BG313A-Byggnaden som system. Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav, godkända kurser:
• BG319A-Samhällsbyggnad och ingenjörsarbete: En introduktion
• BG315A-Husbyggnad, teknik och funktion, momenten T1, T2 och I3.
• BG313A-Byggnaden som system, momenten T2, I2, I3 och I4.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår i examensfordringarna för högskoleingenjörsexamen i byggteknik.

Syfte

Kursens övergripande mål är att studenterna ska förstå principerna för ett hållbart byggande, även med avseende på effektivt utnyttjandet av naturresursen och minskande miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv. Studenten ska också utveckla sina analytiska färdigheter i att förstå byggnadens roll ur samhällsperspektiv samt hur byggbranschen kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Innehåll

Kursen innehåller följande moment:

 • Centrala miljörelaterade byggfrågor
 • Begreppen livscykelanalys och cirkulär ekonomi
 • Utmaningar för hållbart byggande
 • Utmaningar för ett hållbart samhälle

Lärandemål

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs skall studenten:

 • visa kunskap om och förståelse för frågeställningar inom hållbart byggande
 • kunna beskriva centrala problem kopplade till byggnaders miljöbelastning
Färdighet och förmåga
För godkänd kurs skall studenten kunna:
 • analysera och kritiskt granska texter inom ämnet hållbart byggande
 • identifiera miljörelaterade problem och orsaker till dessa under byggnadens livstid
 • formulera relevanta åtgärder för att minska byggnaders miljöbelastning
 • muntligt och skriftligt visa de egna idéerna för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs skall studenten visa:
 • kritiskt värdera och förhålla sig till möjligheter och risker med tekniska lösningar på miljöproblem
 • analysera och utvärdera situationen ur ett livscykelperspektiv och helhetstänkande
 • kunna visa insikt i ingenjörens möjligheter, begränsningar och ansvar med avseende på att utveckla hållbar byggande och även ett hållbart samhälle.

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, övningar/handledning samt självstudier.

Bedömningsformer

För betyget Godkänd krävs: Godkända inlämningsuppgifter samt aktiv närvaro på obligatoriska moment 6 hp och Godkänd på skriftlig tentamen 1,5 hp.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

 • Bokalders och Block, (2014 eller senaste upplagan) Byggekologi, Kunskaper för ett hållbart byggande, Svensk Byggtjänst, Stockholm, Sverige
Utöver ovanstående litteratur tillkommer en samling vetenskapliga artiklar.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för teknik och samhälle på Institutionen för Materialvetenskap och tillämpad matematik.

Mer information om utbildningen

Studentservice TS - Malmö Universitet,
Yujing Li, Kursansvarig
Telefon: 040-6657662

Anmälan

09 november 2020 - 17 januari 2021 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

08 november 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

07 november 2022 - 15 januari 2023 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program