Biomedicinsk laboratorievetenskap: Morfologi och histopatologi

Sammanfattning

Behörighetskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, höst 2020, höst 2019, höst 2018

Kurskod:
BA133C version 2
Engelsk benämning:
Biomedical Laboratory Science: Morphology and Histopathology
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Biomedicinsk laboratorievetenskap
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
25 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2018
Ersätter kursplan fastställd:
10 november 2017

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha genomgått programmets kurser i termin 1 och 2 med godkända resultat omfattande minst 45 högskolepoäng

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Nivå 31-60. Kursen ingår i programmets tredje termin.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla kunskap om olika organs- och vävnadshistologi. Studenten ska utveckla förståelse för morfologiska förändringar vid cell- och vävnadsskada samt reparations- och läkningsprocesser. Studenten ska utveckla förståelse för allmänna patologiska förändringar på cell- och vävnadsnivå, så kallad histopatologi samt utveckla kunskap om tumörbiologi. Vidare ska studenten utveckla färdighet inom morfologisk metodik genom framställning och mikroskopering av histopatologiska preparat från mammalievävnad.

Innehåll

Kursen behandlar kroppens normala organisation och funktion på cell-, vävnads-, organ- och organsystemsnivå ur ett integrerat histologiskt perspektiv. I kursen ingår teorier om inflammationsförlopp och läkningsprocesser. Kursen omfattar teorier om allmänna patologiska förändringar på cell- och vävnadsnivå samt tumörbiologisk terminologi, nomenklatur och klassificering av tumörer. Vidare så studeras histoteknik där teorin för olika metoder vid framställning av cell- och vävnadspreparat inför mikroskopering behandlas.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. förklara den normala människokroppens histologiska uppbyggnaden och funktionen hos olika vävnader och celltyper,
2. redogöra för morfologiska förändringar vid cell- och vävnadsskada, vad som sker vid akut- och kronisk inflammation samt reparations- och läkningsprocesser,
3. redogöra för orsaker till samt biokemin bakom tumörutveckling samt klassificera och morfologiskt beskriva tumörer,
4. redogöra för metoder för att framställa cell- och vävnadspreparat för mikroskopisk undersökning,
5. utföra olika färgningsmetoder av vävnadsprover för att identifiera celltyper och vävnader vid mikroskopisk undersökning, samt bearbeta och kritiskt granska analysresultat.

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som utöver enskilda studier utgörs av föreläsningar, seminarier och laborationer. Nätbaserade moment kan förekomma. För att uppnå lärandemål 1-4 presenteras kursinnehållet vid föreläsningar varefter studenten fördjupar sig med enskilda studier. För att uppnå lärandemål 1, 4-5 genomförs dessutom självständiga laborationer där studenten ska förbereda sig genom att läsa laborationshandledning samt göra riskanalys för det laborativa arbetet och som avslutas med enskilda skriftliga laborationsrapporter/inlämningsuppgifter eller muntlig presentation. Av de schemalagda momenten är kursintroduktion, laborationsgenomgång och laborationerna obligatoriska och utgör tillsammans med den avslutande individuella skriftliga tentamen samt laborationsrapporter/inlämningsuppgifter eller muntlig presentation underlag för bedömningen.

Bedömningsformer

Laborationer, de skriftliga laborationsrapporterna/inlämningsuppgifterna eller muntlig presentation och skriftlig individuell salstentamen utgör underlag för bedömning av om lärandemålen är uppfyllda. Bedömning av lärandemål 1-4 sker utifrån studentens prestation vid en individuell skriftlig tentamen. Fokus vid bedömningen av lärandemål 1-4 ligger i förmågan att förstå histopatologiska funktioner, förlopp och samband. Bedömning av lärandemål 5 sker utifrån studentens laborativa prestationer och från individuella skriftliga eller muntliga redogörelser. Fokus vid bedömningen av lärandemål 5 ligger på förmågan att förstå och tillämpa metodiker inom klinisk histopatologisk diagnostik samt att göra relevanta riskbedömningar. Eventuell frånvaro i obligatoriska moment ska kompenseras enligt beslut av examinator med skriftliga uppgifter eller omlaboration. För att erhålla betyget G ska den laborativa färdigheten bedömas som god och skriftliga redogörelser ska vara godkända. Dessutom ska den skriftliga tentamen vara godkänd. För att erhålla betyget VG krävs att laborativ färdighet är bedömd som mycket god, skriftliga redogörelser ska vara inlämnade i tid samt vara godkända och den skriftliga tentamen ska vara väl godkänd.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Tentamen och omtentamen genomförs på de tider som anges i schemat.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Carson F L, Cappellano C H, (2016) Histotechnology, a Self Instructional Text. Chicago, American Society for clinical Pathology Press. 70 s. av 368 s.

Mescher A L, (2013) Junqueira ´s Basic Histology: Text and Atlas. New York, McGraw-Hill Medical. 120 s. av 480 s.

Kumar V, Abbas A K, Aster J C, (2013) Robbins Basic Pathology. London, Elsevier-Health Sciences Division. 126 s. av 928 s.

Kursvärdering

Kursansvarig lärare ansvarar för att en summativ kursvärdering genomförs i anslutning till kursens slutförande. Kursansvarig lärare återkopplar resultatet till studenterna under början av nästkommande kurs. Minnesanteckningar från återkopplingen görs tillgängliga för kursens studenter samt återkopplas till de studenter som påbörjar kursen vid nästkommande kurstillfälle.

Övergångsbestämmelser

Om en kurs har upphört att ges eller har genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.


Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Biomedicinsk vetenskap.

Mer information om utbildningen

Gabriela Enggren, Kursansvarig
Telefon: 040-6657771
Marie Enberg, studieadministratör
Telefon: 040-6657452

Anmälan

16 december 2019 - 17 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

14 december 2020 - 15 januari 2021 Dagtid 100% Malmö

13 december 2021 - 14 januari 2022 Dagtid 100% Malmö