Akademisk introduktionstermin

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

högskolepoäng 32% betyg 34% högskoleprov 34%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2021, vår 2021

Kurskod:
AK106F version 2
Engelsk benämning:
Academic Studies: Introductory Semester
Fördjupningsnivå
G1N
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
24 augusti 2020
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
18 januari 2021
Ersätter kursplan fastställd:
24 augusti 2020

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska introduceras till akademiska studier. Kursen syftar till att studenten ska utveckla grundläggande akademiska kunskaper och förmågor som förberedelse för fortsatta högskolestudier. Därigenom kan studenten öka sina förutsättningar att genomföra fortsatta högskolestudier på ett bra sätt.

Introduktion till högskolestudier, 15 hp

Innehåll

Delkursen består av fem moment: ”Bildning och utbildning”; ”Studieteknik”; ”Muntlig framställning”; ”Lässtrategier och textkunskap”; ”Undersökning av vald utbildning”.
”Bildning och utbildning” förbereder för delkursen ”Idéhistoria och kunskapssyn” och behandlar perspektiv på bildning, utbildning och kunskap. ”Studieteknik” tar upp olika strategier och verktyg för lärande. ”Muntlig framställning” innebär att studenten övar sin förmåga att i ett akademiskt sammanhang planera och framföra en muntlig uppgift inför grupp. ”Lässtrategier och textkunskap” behandlar metoder för att läsa och förstå olika typer av texter som förekommer i högre studier. ”Undersökning av vald utbildning” innebär att studenten på egen hand undersöker en vald utbildning och därefter presenterar resultatet av undersökningen såväl skriftligt som muntligt.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 1. reflektera över perspektiv på bildning, utbildning och kunskap
 2. reflektera över egen studieteknik
 3. genomföra muntliga framställningar så att de till form, innehåll och framförande fungerar i ett akademiskt sammanhang
 4. identifiera olika texttyper som vanligtvis förekommer i högre studier och tillämpa effektiva lässtrategier vid läsningen av dessa
 5. genomföra och sammanställa en mindre undersökning i en skriftlig rapport, vilken följer grundläggande normer för akademiskt skrivande.

Arbetsformer

Arbetsformer Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, workshoppar, grupparbeten samt självstudier.

Bedömningsformer

Prov 1 (2101): Loggskrivning (Log Writing), 2,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1.
Prov 2 (2102): Hemtentamen (Take-home Examination), 3 hp. I detta prov examineras lärandemål 2.
Prov 3 (2103): Muntlig framställning (Oral Presentation), 2,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3.
Prov 4 (2104): Journalskrivande (Journal Writing), 3,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 4.
Prov 5 (2105): Muntlig och skriftlig presentation (Oral and Written Presentation), 3,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 3 och 5.
Betygskala i samtliga prov i delkurs 1 är U / G.
För delkursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Akademiskt skrivande, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen behandlar olika generella kännetecken på vetenskapliga texter, till exempel sådant som handlar om struktur, stil och referenser. Olika kännetecken presenteras och diskuteras, varefter studenten applicerar dessa i sina egna texter. Ett viktigt fokus i delkursen är att arbeta med skrivandet utifrån ett processorienterat perspektiv. Som en del av detta ingår responsgivning på medstudenternas texter.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 1. framställa akademiskt inriktade texter vad gäller struktur, språk och stil
 2. tillämpa en modell för responsgivning för att ge konstruktiv feedback på kurskamraternas texter
 3. reflektera över egna skrivandet för att komma fram till hur detta kan vidareutvecklas

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, workshoppar, grupparbeten, skriftlig färdighetsträning inkl. kamratgranskning samt självstudier.

Bedömningsformer

Prov 1 (2106): Portfolio (Portfolio), 2,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 3.
Prov 2 (2107): Skriftlig examinationsuppgift (Written assignment), 5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1 och 2.
Betygskala i samtliga prov i delkurs 2 är U / G / VG.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Idéhistoria och kunskapssyn, 7,5 hp

Innehåll

Delkursen behandlar grunderna för vetenskapligt tänkande och vetenskapligt förhållningssätt, och bygger vidare på momentet ”Bildning och utbildning” i delkurs 1. Bland det som tas upp och diskuteras är vad vetenskap innebär och vilka vetenskapens byggstenar är. Dessutom belyses relationen vetenskap/historia.

Lärandemål

Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 1. redogöra för grundläggande vetenskapsteori
 2. reflektera över de övergripande dragen i den moderna vetenskapens framväxt
 3. förhålla sig till olika synsätt på kunskap.

Arbetsformer

Arbetsformerna är föreläsningar, seminarier, grupparbeten, studentpresentationer samt självstudier.

Bedömningsformer

Prov 1 (2108): Muntlig presentation (Oral presentation), 3,5 hp. I detta prov examineras lärandemål 1–3.
Prov 2 (2109): Salstentamen (Sit-down Examination), 4 hp. I detta prov examineras lärandemål 1–3.
Betygskala i samtliga prov i delkurs 3 är U / G / VG.

För kursen gällande betygskriterier meddelas av kursledaren vid kursstart.
För samtliga bedömningar ska underlaget vara sådant att individuella prestationer kan särskiljas.

Betygsskala

Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Introduktion till högskolestudier

Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015) Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (65 sidor)
Lantz, Jenny & Portnoff, Linda (2016). 179 år av ensamhet. Stockholm: Albert Bonniers förlag. E-bok (E-PUB) (207 sidor)
Liljeqvist, Björn (2019). Plugga smartare – Handbok i modern studieteknik. Lund: Studentlitteratur. (268 sidor)
Det tillkommer kompletterande material, dels material som delas ut i samband med undervisningen (max 250 sidor), dels material/litteratur som väljs individuellt av studenterna i samråd med läraren (max 250 sidor).

Akademiskt skrivande

Ask, Sofia (2005) Akademisk skriftspråkskompetens i praktiken. I: Maria Lindgren (red.) Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet, Humaniora, Nr 15, 2005. Tillgänglig på webben (12 sidor)
Ask, Sofia (2011). Hållbara texter. Uppl. 2. Stockholm: Liber. (96 sidor)
Blomström, Vendela & Wennerberg, Jeanna (2015). Akademiskt läsande och skrivande. Lund: Studentlitteratur. (95 sidor)
Einarsson, Jan (2005) Studenter i en akademisk språkvärld. I: Maria Lindgren (red.) Den skrivande studenten. Idéer, erfarenheter och forskning från Textverkstaden vid Växjö universitet. Rapporter från Växjö universitet, Humaniora, Nr 15, 2005. Tillgänglig på webben (14 sidor)
SAOL. Svenska Akademiens ordlista över svenska språket (2015). Uppl. 14. Stockholm: Norstedts (finns som app).
Språkrådet (2017). Svenska skrivregler. Uppl. 4. Stockholm: Liber AB.
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009). Stockholm: Norstedts. (finns som app)
Kompletterande material tillkommer, dock max 300 sidor.

Idéhistoria och kunskapssyn

Kristensson Uggla, Bengt (2019). En strävan efter sanning - Vetenskapens teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. (424 sidor)
Lennerhed, Lena (red.) (2006). Från Sapfo till cyborg: idéer om kön och sexualitet i historien. Möklinta: Gidlunds förlag. (240 sidor)
Lindqvist, Sven (2017). Utrota varenda jävel. Stockholm: Albert Bonniers förlag. E-bok (E-PUB) (256 sidor)
Kompletterande material tillkommer, dock max 200 sidor.

Kursvärdering

Studenter som deltar i eller har avslutat en kurs ska ges möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av universitetet. Universitetet sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övrigt

För betyget Väl godkänd på hel kurs krävs betyget Väl godkänd på samtliga prov i delkurserna ”Akademiskt skrivande” och ”Idéhistoria och kunskapssyn”.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på Institutionen för Akademiskt lärarskap.

Mer information om utbildningen

Lisa Bjernhager, Kursansvarig
Telefon: 040-6657107
Anita Marttila, studieadministratör
Telefon: 040-6657345

Anmälan

18 januari 2021 - 06 juni 2021 Dagtid 100% Malmö Schema Anmälningskod: mau-16173

Öppen för sen anmälan

Ansök

30 augusti 2021 - 16 januari 2022 Dagtid 100% Malmö Öppnar för anmälan 15 mars 2021.