Product Related Interaction Design

Summary

Admission requirements

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller

60 hp inom området design.

Syllabus

Syllabus for students spring 2020, spring 2019

Course Code:
PD178A revision 1
Level of specialisation
G2F
Main fields of study:
No main fields
Language:
English
Date of ratification:
24 January 2018
Decision-making body:
Faculty of Culture and Society
Enforcement date:
21 January 2019

Entry requirements

52,5 hp inom huuvdområdet Produktdesign varav samtliga 30 hp från kursen Produktdesign: Designmetodik, eller

60 hp inom området design.

Specialisation and progression relative to the degree regulations

Kursen ingår i kandidatprogrammet Produktdesign

Purpose

Kursens huvudsakliga syfte är att studenten ska skaffa sig en grundläggande förståelse för interaktionsmöjligheter i produkter genom formgivning, elektronik och digitalisering.
Grundläggande teori från interaktionsdesign ingår i kuren liksom grundläggande elektronik. Teori blandas med praktiska övningar och diskussioner för att skapa förståelse för hur interaktion med en artefakt kan förstås, förstärkas och förtydligas genom formgivning.

Contents

  • Grundläggande teori för fysisk interaktionsdesign.
  • Introduktion till elektroniska komponenter och grundläggande programmering.
  • Fysisk formgivning genom prototypskapande
  • Visualiering av koncept för kommunikation av interaktion

Learning outcomes

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
1. redogöra för grundläggande elektrotekniska begrepp, grundläggande elektroniska komponenter och grundläggande säkerhetsaspekter för elektroniska produkter,
2. använda sig av grundläggande teori inom interaktionsdesign relevant för produktutformning
3. arbeta med fysiska prototyper för att kunna utvärdera ett koncepts interaktionsmöjligheter och utvecklingspotential samt i dessa använda elektronik som skissmaterial
4. utnyttja elektroteknikens möjligheter vid utvecklandet av koncept samt redogöra för några möjligheter och begränsningar med vald elektroteknik,
5. med hjälp av skissmodeller diskutera formfaktorer för interaktion samt kommunikativt visualisera interaktionsmöjligheter och placering av elektronik.

Learning activities

Undervisning sker genom föreläsningar, övningar, handledning och seminarier. Kursen avslutas med ett mindre tillämpat projekt.

Assessments

För godkänt på kursen måste följande moment vara godkända:
Grundläggande interaktion och elektronik (6 hp): godkänd dokumentation av fyra praktiska designövningar och godkända tillhörande seminarier (lärandemål 1, 2, 3 och 4)
Designprojekt (1,5 hp): godkänd modell och dokumentation av slutprojektet presenterat vid ett examinationsseminarium (lärandemål 5)

Grading system

Fail (U) or Pass (G).

Course literature and other teaching materials

Kurskompendie med utrag ur:
Dunne, Anthony & Raby, Fiona (2001). Design noir: the secret life of electronic objects. Basel: Birkhäuser
Ilstedt Hjelm, Sara (2002). Semiotics in product design [Elektronisk resurs]. Stockholm: CID
Tillgänglig på Internet: http://cid.nada.kth.se/pdf/CID-175.pdf
Norman, Donald A. (2002[1988]). The design of everyday things. First Basic paperback ed. New York: Basic Books.

Course evaluation

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra
sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Interim rules

Undervisningsspråk: engelska

Contact

The education is provided by the Faculty of Culture and Society at the department School of Arts and Communication.

Further information

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Application

21 January 2019 - 31 March 2019 Day-time 50% Malmö This course is offered as part of a program

20 January 2020 - 30 March 2020 Day-time 50% Malmö This course is offered as part of a program