Sport Sciences: Two-Year Master’s Thesis

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV609G-Scientific Methods and Analysis.

Kursplan

Kursplan för studenter vår 2020

Kurskod:
IV610G version 1
Engelsk benämning:
Sport Sciences: Two-Year Master’s Thesis
Fördjupningsnivå
A2E
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
29 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 januari 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV609G-Scientific Methods and Analysis.

Syfte

Kursen syftar till att studenten ska utveckla fördjupade kunskaper inom det idrottsvetenskapliga området genom att planera, genomföra och redovisa en forskningsstudie.

Innehåll

I kursen arbetar studenten med att självständigt planera och genomföra en vetenskaplig studie, relevant för det idrottsvetenskapliga kunskapsområdet.
Processen innefattar bland annat: precisering av problem och urvalstekniker, informationssökande och materialinsamling, analys och gedigen strukturering av empiriskt material, funktionell och trovärdig koppling och relation mellan teori och metod samt professionell avrapportering i form av en uppsats.
Kursen avslutas med att studenten försvarar sitt arbete samt opponerar på en annan students arbete. Utöver detta ska studenten presentera sitt arbete externt.
Examensarbetet kan genomföras enskilt eller i par.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. identifiera och formulera forskningsbara frågeställningar relevanta för det idrottsvetenskapliga fältet
  2. redogöra för, analysera och granska aktuell forskning, centrala kunskapsfält och utveckling inom det idrottsvetenskapliga fältet
  3. motivera val av och tillämpa adekvata teorier och metoder för egen forskning
  4. avgränsa, utforma, genomföra och rapportera en kvalificerad och omfattande forskningsuppgift, samt med koppling till denna diskutera relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
  5. opponera på ett annat arbete
  6. presentera och diskutera forskningsstudien i ett idrottsvetenskapligt relevant externt sammanhang

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök och självstudier. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras i tre delexaminationer, genom en självständigt genomförd och försvarad uppsats, lärandemål 1-4, genom en opposition på en annan uppsats, lärandemål 5 samt genom en muntlig presentation av arbetet för extern part, lärandemål 6.
Betygskriterier delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Bestäms i samråd med handledaren.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

20 januari 2020 - 07 juni 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program