Scientific Methods and Analysis

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV608G-Research and Development with Focus on Sport in Society.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
IV609G version 1
Engelsk benämning:
Scientific Methods and Analysis
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Idrottsvetenskap
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
29 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 januari 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV608G-Research and Development with Focus on Sport in Society.

Syfte

Kursen syftar till att studenten utvecklar en fördjupad förståelse för aktuell forskning och utveckling inom idrottsvetenskap, samt fördjupar sina metodologiska kunskaper som kan användas i vetenskapligt arbete och forskning på avancerad nivå.
Kursen syftar till att studenten ska utveckla en fördjupad förståelse för forskningsprocessens olika delar inom det idrottsvetenskapliga området och med särskilt fokus på vetenskaplig metod.

Innehåll

Studenten arbetar med att identifiera relevanta idrottsvetenskapliga frågor rörande idrott och dess relation till samhället och aktuell idrottsvetenskaplig forskning med samhällsvetenskaplig inriktning. Vidare fokuseras relationen mellan frågeställning, metod och teori. I kursen behandlas både kvalitativ och kvantitativ metod avseende insamling och bearbetning av data.
Studenten vidareutvecklar således sin handlingskompetens för att identifiera och hantera, utreda och beforska relevanta idrottsvetenskapliga frågor med fokus på det samhällsvetenskapliga fältet. Studenten arbetar både med att analysera andra personers forskning och att själv utifrån olika frågeställningar samla in och analysera eget material, vilket presenteras i en ”metodportfolio”. Avslutningsvis utarbetar studenten projektplan för ett forskningsprojekt.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och diskutera relevanta idrottsvetenskapliga frågor rörande idrott och dess relation till samhället
  • kritiskt granska och diskutera relationen mellan syfte, frågeställning, metod och teori i idrottsvetenskaplig forskning och litteratur
  • analysera och problematisera aktuell idrottsvetenskaplig forskning ur ett etiskt och ett samhälleligt perspektiv
  • tillämpa och diskutera relevant teori och metod utifrån idrottsvetenskapliga problemställningar
  • utarbeta en forskningsdesign i vilken metodologiska och etiska överväganden kopplade till en vald frågeställning presenteras och diskuteras

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök och självstudier. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:

  • Skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp (Written Report, 5 credits). (lärandemålen 1-3)
  • Portfolio, 5 hp (Portfolio, 5 credits). (lärandemål 4)
  • Skriftlig inlämningsuppgift, 5 hp (Written Report, 5 credits). (lärandemål 5)
Betygskriterier samt villkor för betyg på hel kurs delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Cresswell, John (2014). Research Design:Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Fourth Edition. Thousand Oaks: Sage Publications. 288 s.
Fielding, Jane & Gilbert, Nigel (2006). Understanding Social Statistics. London: Sage Publications. 360 s.
Jones, Ian (2015). Research Methods for Sports Studies. Abingdon: Routledge. 364 s.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program