Research and Development with Focus on Sport in Society

Sammanfattning

Behörighetskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV606G-Research Methods in Sport Sciences.

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
IV608G version 1
Engelsk benämning:
Research and Development with Focus on Sport in Society
Fördjupningsnivå
A1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
29 januari 2018
Beslutande instans:
Fakulteten för lärande och samhälle
Gäller från:
29 januari 2018

Förkunskapskrav

Kursen har följande högskolekurser som förkunskapskrav: Genomgångna kurser: IV606G-Research Methods in Sport Sciences.

Syfte

Kursen syftar till studenten ska fördjupa sin akademiska och praktiska förståelse för och handlingskompetens i forsknings- och utvecklingsarbete (FoU-arbete) samt kunna kommunicera sina kunskaper och erfarenheter i både akademisk och praktiskt tillämpbar form.

Innehåll

Kursen varvar teori och praktik, där studenten är den drivande i arbetsprocessen.
Studenten arbetar i samverkan med en för idrottsvetenskap relevant organisation och tillsammans med denna identifierar studenten ett problemområde. Studenten utarbetar en projektplan och utifrån denna genomför studenten ett FoU-arbete vilket innefattar att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant empiriskt material samt utifrån detta dra slutsatser och utarbeta utvecklingsförslag som kommuniceras med organisationen. Resultaten ska dels presenteras och diskuteras muntligt med såväl mottagarparten som i ett akademiskt sammanhang, dels presenteras som en populärvetenskaplig rapport.
Därtill ingår i kursen att avslutningsvis utvärdera arbetsprocessen utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv samt identifiera behov av ytterligare kunskap med fokus på tillämpning ur såväl ett eget som ett idrottsvetenskapligt perspektiv.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  1. genomföra ett FoU-projekt i nära samverkan med en för idrottsvetenskap relevant organisation ?
  2. rapportera resultaten av FoU-projektet
  3. redogöra för och diskutera slutsatser från FoU-projektet
  4. utvärdera det genomförda projektet med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska perspektiv
  5. identifiera behov av ytterligare kunskap med fokus på tillämpning ur såväl ett eget som ett idrottsvetenskapligt perspektiv

Arbetsformer

Kursen innehåller varierande arbetsformer som kan utgöras av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, gruppövningar, studiebesök och självstudier. De moment som kräver obligatorisk närvaro anges av kursledaren vid kursstart.

Bedömningsformer

Kursen examineras genom:
Prov 1: Skriftlig individuell examination, 7,5 hp (Written Individual Exam 7,5 credits). I denna examineras lärandemål 1, 4 och 5.
Prov 2: Skriftlig projektrapport 6 hp (Written Project Report 6 credits). I denna examineras lärandemål 3.
Prov 3: Muntlig presentation, 1,5 hp (Oral Presentation 1,5 credits). I denna examineras lärandemål 4.
Betygskriterier samt villkor för betyg på hel kurs delges av kursledaren vid kursstart.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Jain, Ravi, Triandis, Harry och Weick, Cynthia (2010). Managing Research, Development, and Innovation; Managing the Unmanageable. Third Edition. Hoboken: John Wiley & Sons Ltd. 416 s.
Tonnquist, Bo (2016). Project management. Stockholm: Sanoma Utbildning. 500 s.
Litteratur omfattande 500 s som väljs i samråd med lärare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för lärande och samhälle på institutionen Idrottsvetenskap.

Mer information om utbildningen

Anmälan

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 100% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program