Kaukasusområdet - fält- och fallstudier

Kurs - grundnivå - 30 hp

Kursplan för studenter vår 2017, vår 2016, vår 2015

Kurskod:
IM115L version 1,1
Engelsk benämning:
Caucasus Field and Case Studies
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
01 januari 2014
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
01 januari 2014
Ersätter kursplan fastställd:
02 juni 2014

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet och 45hp valfria kurser.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen ingår inte i något huvudområde. Den kan vanligen ingå som en del av ett program på grundnivå.

Syfte

Kursens övergripande syfte är att studenten ska utveckla såväl empirisk som teoretisk kunskap inom studiet av Kaukasien och förståelse för förhållanden och aktuella problem i regionen. Kursen syftar även till att studenten genom en sjävständig fält- eller fallstudie ska erhålla erfarenheter av eget arbete i regionen (eller arbete med relevant kaukasusrelaterat empiriskt material).

Innehåll

Kaukasusstudier är områdesstudier av Kaukasusregionen. Kursen består av följande fyra delmoment, där 1-2 läses under terminens första hälft.
1. Bakgrund tematisk läsning (Background and Thematic Readings) (10 hp) Delkursen ger grundläggande kunskaper om regionens geografi, demografi och etniska grupper, språk, kultur och religioner, huvuddragen i den historiska utvecklingen, politiska och administrativa system, ekonomiska och sociala förhållanden.
2. Metodkurs (Field and Case Study Methodology) (5 hp) Delkursen introducerar kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och fokuserar särskilt på kunskaper om metoder som är lämpliga för fält- och fallstudier.
3. Fältstudie med rapport (Field Study and Report) (15 hp) Kursdeltagarna genomför egna empiriska studier inom det tematiska område som valts tidigare (delkurs 3). Studenterna genomför egna arbeten i Kaukasusregionen alternativt arbeten baserade på annat tillgängligt kaukasusrelevant empiriskt material.

Lärandemål

Inom kursen finns en progression från de grundläggande delmomenten 1-2 som ger kunskaper och förståelse som är nödvändiga för genomförandet av delmoment 3. I det sista momentet, som också är det mest omfattande, får studenten tillfälle att tillämpa sina kunskaper i en empirisk kontext, att utföra en analys av ett eget valt problem och ställa detta mot tidigare studier.
1. Bakgrund tematisk läsning (Background and Thematic Readings)
(a) Studenten ska uppnå kunskap om och föreståelse för centrala aspekter på historiska, geografiska, kulturella, sociala, politiska, ekonomiska och demografiska förhållanden i Kaukasusregionen.
(b) Vidare ska studenten kunna relatera denna kunskap inom ovan nämnda områden till valda frågor om den aktuella utvecklingen i regionen.
2. Metodkurs (Field and Case Study Methodology)
(a) Studenten ska uppnå kunskap om och förståelse för skillnader i kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder och för olika metoder som är lämpliga för fältstudier och fallstudier,
(b) självständigt kunna skissera metodupplägg för olika forskningsuppgifter, och
(c) kunna värdera fördelar och nackdelar med dessa metoder i relation till olika typer forskningsuppgifter och därigenom göra ett välgrundat val av lämplig metod.
3. Fältstudie med rapport (Field study and report) Med utgångspunkt i tidigare uppnådd kunskap och förståelse av ett valt tema inom kaukasustudier ska studenten (a) kunna identifiera en lämplig frågeställning och metod för den egna studien och (b) redovisa en föreståelse för forskningsfrågan genom att relatera den egna undersökningen till relevanta tidigare studier. Det egna arbetet ska visa att (c) studenten kan kombinera och värdera tidigare studier och ta ställning till dessa utifrån egna resultat. Slutligen ska studenten visa (d) förmåga att utföra och presentera sin egen studie på ett välstrukturerat sätt, samt att kritiskt granska (opponera på) en annan students arbete.

Arbetsformer

Kursen erbjuds som distanskurs och är flexibel till sitt upplägg. Detta innebär att interaktionen inom kursen inte förutsätter att studenten är närvarande online vid schemalagda tider (med undantag för webbseminariet då fältrapporten presenteras, se vidare punkt 4). Arbetet inom kursen förutsätter användning av skype och webcam.
1. Introduction to Caucasus Studies I arbetsformerna ingår nätburna föreläsningar med länkad kurslitteratur, länkar till webbresurser, videomaterial, interaktiva övningar samt obligatoriska inlämningsuppgifter.
2. Field and Case study methodology I arbetsformerna ingår nätburna föreläsningar med länkad kurslitteratur, länkar till webbresurser, videomaterial samt obligatoriska diskussioner och övningar.
3. Fältstudie med rapport Inom studentens tematiska område väljs inriktning på den egna studien och metod i samråd med läraren som är ansvarig för temat och i förekommande fall med tilldelad bihandledare i Kaukasusregionen. Studien kan genomföras individuellt eller i grupp (men därvid ska gruppmedlemmarnas individuella arbetsinsatser vara identifierbara). Arbetet med studien genomförs baserat på handledning (online eller vid möten) och redovisas i en kort skriftlig rapport och en muntlig presentation. Tillfällena för de muntliga presentationerna schemaläggs och närvaro och aktivt deltagande online/campus är obligatorisk.

Bedömningsformer

1. Introduction to Caucasus Studies I examinationen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter(1a). Delkursen examineras genom korta essäfrågor (1a-b).
2. Field and Case study methodology I examinationen ingår obligatoriska inlämningsuppgifter (2a). Delkursen examineras genom en individuell analysuppgift (2b-c).
3. Fältstudie med rapport Delkursen bedöms baserat på två moment: en kort skriftlig rapport (4a-c) och en muntlig presentation med opposition (4d). Bedömningen är individuell. Vid studier som genomförs av två eller flera studenter gemensamt ska gruppmedlemmarnas individuella arbetsinsatser vara klart identifierbara. Studenten erhåller godkänt på hela kursen baserat på en sammanvägning av på delkursbetygen, varvid det egna arbetet är en viktig del. Samtliga delmoment måste vara godkända för att erhålla godkänt på hela kursen. Student som har godkänts på en kurs eller del av kurs får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

1. Background and Themtic Readings
de Waal, Thomas. 2010. The Caucasus: an introduction. Oxford & New York: Oxford University Press.
2. Field and Case study methodology
Bernard, H. Russell. 2006. Research methods in anthropology : qualitative and quantitative approaches. 5th ed. Lanham, MD: AltaMira Press. (valda delar) http:site.ebrary.com.proxy.mah.se/lib/malmoe/docDetail.action?docID=10465497
Dewalt, Kathleen, and Billie Dewalt. 2010. Participant Observation: A guide for fieldworkers. Altamira Press. (valda delar) http:malmo.eblib.com.proxy.mah.se/patron/FullRecord.aspx?p=1021969&echo=1
Kvale, Steinar. 2008. Doing Interviews. Sage Publications Ltd. (valda delar) http:srmo.sagepub.com.proxy.mah.se/view/doing-interviews/n5.xml
3. Thematic Readings Kurslitteratur väljs i samråd med lärare/handledare.
4. Fältstudie med rapport Kurslitteratur väljs i samråd med lärare/handledare.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått store förändringar ska studentenra, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällande vid registreringen.

Övrigt

Undervisningsspråk är engelska.
Svensk titel: Kaukasusområdet – fält- och fallstudier