Sociolinguistics - Theories and Methods

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
EN238L version 1,1
Engelsk benämning:
Sociolinguistics - Theories and Methods
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
12 november 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + English I, 30 hp (en101E/A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på kandidatnivå.

Syfte

Kursen Sociolingvistik – teori och metod syftar till att ge studenterna möjlighet att skapa sig insikt om samhällsperspektiv på språkanvändning. Studenterna lär sig sociolingvistiska teorier, begrepp och metoder som är relaterade till hur sociala faktorer påverkar språkliga val. Kursen syftar även till att studenterna ska utveckla förmåga att analysera språkliga data från sociolingvistiska perspektiv. Studenterna kommer genomföra analyser av data och som slutuppgift att skriva en vetenskaplig sociolingvistisk uppsats.

Innehåll

I Sociolingvistik – teori och metod kommer studenterna att tillägna sig en kritisk förståelse av hur identiteter skapas och en kritisk medvetenhet om den komplexa relationen mellan språk och samhälle. Inom kursen studeras hur och varför talares språkliga val påverkas av sociala konventioner. Vidare undersöks sambandet mellan kontext och olika typer av anpassningar av språkbruk. Kursen innehåller undersökningar och analyser av autentiskt språkligt material i form av texter från olika sociala kontexter. Dessa texter syftar till att belysa aspekter såsom kön, ålder, etnicitet och regional samhörighet såväl som aspekter relaterade till media och politik.

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för sociolingvistiska teorier och metoder
2. visa kritisk medvetenhet om språkanvändning i samhället såväl som medvetenhet om hur och varför talares språkliga val påverkas av olika sociala kontexter

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3. analysera språkliga särdrag i olika typer av autentiska texter från t.ex. mediasfären eller den politiska arenan samt kunna relatera dessa särdrag till den sociala kontexten texterna används i
4. muntligen problematisera sociolingvistiska frågeställningar
5. diskutera en annan students uppsatsutkast samt skriva en kort vetenskaplig uppsats inom fältet sociolingvistik

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

6. bedöma hur språkbruk varierar i samhället i relation till sociala faktorer såsom kön, ålder, etnicitet och regional tillhörighet
7. anta ett kritiskt förhållningssätt till språkliga val som görs i specifika professionella texter och i daglig språkanvändning

Arbetsformer

Arbetsformerna kommer att inkludera föreläsningar och seminarier.

Bedömningsformer

Kursen bedöms i tre olika delar. Den första delen utgörs av en bedömning av studentens muntliga deltagande i seminariediskussioner av uppgifter kopplade till föreläsningarna. Den andra delen utgörs av ett uppsatsutkast och en avslutande vetenskaplig sociolingvistisk uppsats. Den första delen omfattar 3 hp. Den andra delen, om 4,5 hp, innefattar en presentation av ett uppsatsutkast, kamratrespons på en annan students utkast samt den vetenskapliga uppsatsen.
Den första delen fokuserar på lärandemål 1-4, och 6-7. Den andra delen fokuserar på lärandemål 4, och 5. Den tredje delen fokuserar på lärandemål 1-3, 5 och 7.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Mooney, A & Evans, B. 2015. Language, Society and Power. An Introduction. 4th edition. Oxon: Routledge.

Ytterligare material om forskningsmetoder kommer att läggas till.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Svensk titel: Sociolingvistik – teori och metod

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

03 september 2018 - 11 november 2018 Dagtid 50% Malmö Schema Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

02 september 2019 - 10 november 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program