The History of the English Language

Sammanfattning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet + English I, 30 hp (en101E/A)

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2017

Kurskod:
EN237L version 1,1
Engelsk benämning:
The History of the English Language
Fördjupningsnivå
G1F
Huvudområden:
Inget huvudområde
Undervisningsspråk:
Engelska
Fastställandedatum:
12 november 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
31 augusti 2015
Ersätter kursplan fastställd:
12 november 2013

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + English I, 30 hp (en101E/A)

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Kursen kan normalt ingå i en generell examen på kandidatnivå.

Syfte

Kursen syftar till att ge studenterna möjlighet att utveckla en översiktlig kunskap om det engelska språkets historia, och dess koppling till litteratur från olika historiska epoker. Kursen syftar även till att ge studenterna möjlighet att undersöka olika konsekvenser av engelskans ställning som världsspråk idag.

Innehåll

Det engelska språkets utveckling genom tid och rum kommer att belysas med stöd av historia, humangeografi och lingvistisk analys. Sex huvudperioder i engelskans historia kommer att belysas och undersökas med utgångspunkt från lingvistiska, litterära och historiska perspektiv:
1. Fornengelska
2. Medelengelska
3. Engelska vid tiden för Shakespeare
4. Engelskans standardisering
5. Engelska och imperiets fall
6. Global engelska

Lärandemål

Kunskap och förståelse:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för och beskriva huvuddragen i den tidiga utvecklingen av det engelska språket i England utifrån historiska och lingvistiska perspektiv
2. relatera relevanta historiska, politiska och sociala utvecklingar till framväxten av engelska som ett globalt lingua franca.

Färdighet och förmåga:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

3. identifiera språk- och textsärdrag i litterära texter för att därigenom bestämma textens historiska och sociokulturella kontext
4. presentera sin kunskap och förståelse i muntlig och skriftlig form.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna

5. kritiskt analysera och bedöma lokala och globala följder av framväxten av engelska som ett lingua franca.

Arbetsformer

Arbetsformerna kommer att inkludera föreläsningar, seminarier och eget arbete med övningsuppgifter.

Bedömningsformer

Kursen bedöms i tre olika delar:
1. En skriftlig tentamen på engelska språkets historia i relation till litterära texter i sin historiska kontext (2,5 hp)
2. En vetenskaplig uppsats på ämnet engelska som ett lingua franca idag (individuellt eller i grupp) (3,5 hp)
3. En muntlig presentation och diskussion av uppsatsen (1,5 hp).

Del 1 fokuserar på lärandemål 1-4, del 2 på lärandemål 2, 4 och 5, och del 3 på den muntliga aspekten av lärandemål 4.

Betygsskala

Utmärkt (A), Mycket Bra (B), Bra (C), Tillfredsställande (D), Godkänd (E) eller Underkänd (U).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Ishtla Singh: The History of the English Language (Routledge)

Paperback: 240 pages
Publisher: Routledge (31 Mar. 2005)
ISBN-10: 0340806958
ISBN-13: 978-0340806951


Additional material in the form of articles and exercises available online.

Kursvärdering

Högskolan ger studenter som deltar i eller har avslutat en kurs en möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering som anordnas av högskolan. Högskolan sammanställer kursvärderingarna samt informerar om resultaten och eventuella beslut om åtgärder som föranleds av kursvärderingarna. Resultaten ska hållas tillgängliga för studenterna. (HF 1:14).

Övergångsbestämmelser

Om en kurs upphört att ges eller genomgått större förändringar ska studenterna, under ett år efter det att förändringen skett, erbjudas två tillfällen för omprov baserade på den kursplan som gällde vid registreringen.

Övrigt

Svensk titel: Engelskans språkhistoria

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Språkstudier.

Mer information om utbildningen

Studentservice, K3 - Malmö universitet,

Anmälan

12 november 2018 - 20 januari 2019 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program

11 november 2019 - 19 januari 2020 Dagtid 50% Malmö Detta kurstillfälle ges som en del av ett program