Äldrepedagogprogrammet

Programmet erbjuds ej.

Du kan hitta vårt nuvarande utbud på http://edu.mau.se.
Har du frågor om programmet kontakta institutionen, se Kontakt.

 

Sammanfattning

Välkommen till en unik utbildning! Detta är en utbildning för dig som vill arbeta med äldre människor med utgångspunkt i deras egna resurser, behov och intressen. Du skaffar dig förståelse för den åldrande människans livsvillkor i samhället och för psykologiska och sociala åldrandeprocesser. Du lär dig att använda olika metoder, som bidrar till socialt innehåll, aktivitet och gemenskap i de äldres liv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2012

Programkod:
VGAPE version 6
Engelsk benämning:
Programme in Educational Work with Elderly
Undervisningsspråk:
Svenska och engelska
Inrättandedatum:
22 november 2006
Fastställandedatum:
22 januari 2007
Beslutande instans:
Fakulteten för hälsa och samhälle
Gäller från:
03 september 2012
Ersätter utbildningsplan fastställd:
22 januari 2007

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Tillgodoräknande av kurser
Tillgodoräknande prövas i enlighet med högskoleförordningen 6 kap. 12-14 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

För tillträde till efterföljande kurs
Kurserna skall genomgås i den ordning som anges i kursöversikten. För tillträde till andra studieåret krävs godkända kurser om minst 30 högskolepoäng från föregående studieår.

Examination
Examination sker individuellt enligt beskrivning i respektive kursplan.

Rätt till omtentamen
Student som underkänts i tentamen för viss kurs eller del av kurs, ges möjlighet till två omtentamina på samma kursinnehåll och med samma krav. Studenten har därutöver rätt att tentera på samma kurs vid efterföljande kurstillfällen enligt samma regel. Om en kurs upphört eller genomgått större förändringar har studenten, inom ett år efter det att förändringen skett, rätt till två omtentamina baserade på den kursplan som gällde vid registreringen på kursen. Tentamen och omtentamen sker enligt fastställda tider.

Betyg
Som betyg används något av uttrycken Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd i enlighet med föreskrifter i 6 kap 18-19 §§ Högskoloförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Examens- och kursbevis
Examens och kursbevis utfärdas i enlighet med föreskrifterna i 6 kap. 9-11, 20 §§ Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Övrigt
För att tillgodose nuvarande och framtida behov inom äldreomsorgen anordnar Malmö högskola en tvåårig utbildning som leder till en äldrepedagogexamen. Den syftar till att utveckla kompetens i pedagogiskt inriktat arbete med älre människor och deras nätverk. Målsättningen med arbetet är att stärka den sociala psykologiska och fysiska funktionsförmågan hos äldre. utbildningen är påbyggnadsbar. Delar av programmet är möjligt att tillgodoräkna i Malmö högskolas socionomutbildning, inriktning funktionshinder och åldrande.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2012:
Höst 2012 - Termin 1
Vår 2013 - Termin 2
Höst 2013 - Termin 3
Vår 2014 - Termin 4

Lärandemål

Mål för utbildning på grundnivå
I kap 8 § Högskolelagen (1992:1434) i dess lydelse 070101

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

Mål för äldrepedagogexamen
Högskoleförordningen (1993:100) i dess lydelse 070101.

Kunskap och förståelse
För äldrepedagogexamen skall studenten
- visa de kunskaper och den förmåga som krävs för att bedriva självständigt pedagogiskt arbete med äldre människor, inbegripet kännedom om kunskapsområdets vetenskapliga grund,
- visa kunskaper om och förståelse för samspelet mellan äldre människors sociala, fysiska och psykiska hälsa i förhållande till samhälleliga faktorer,
- visa kunskaper om och förståelse för sådana förhållanden som påverkar äldre kvinnors- och mäns livsbetingelser, och
- visa kunskaper och förståelse för kulturella och etniska faktorers betydelse för synen på äldre och åldrande.

Färdighet och förmåga
För äldrepedagogexamen skall studenten
- visa de färdigheter och förmågor som krävs för att medverka i och utveckla förebyggande och habiliterande pedagogiska insatser för äldre människor,
- visa förmåga till samarbete med de äldre, deras närstående samt företrädare för olika grupper av professionella,
- visa förmåga att förstå och analysera sociala, psykologiska och fysiska processer samt identifiera och strukturera insatser med syftet att stödja och underlätta bibehållande av äldre människors resurser och funktionsförmåga, och
- visa förmåga att följa upp de insatser för äldre människor som genomförs.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För äldrepedagogexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga, och
- visa förmåga att identifiera äldre människors behov med utgångspunkt från relevanta teoretiska och etiska aspekter och med särskilt beaktande av äldre människors integritet och självbestämmande.

Självständigt arbete (examensarbete)
För äldrepedagogexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett examensarbete inom huvudområdet för utbildningen.

Lokal profil
Äldrepedagogprogrammet anordnas vid fakulteten Hälsa och samhälle, ett av Malmö högskolas områden för utbildning och forskning. Vid fakulteten utbildas även socionomer, biomedicinska analytiker, folkhälsovetare och sjuksköterskor. Vid Hälsa och samhälle finns en strävan mot att utveckla flervetenskapligt grundad utbildning och forskning som tar sig uttryck i samarbete över traditionella ämnes- och programgränser. Det finns också en uttalad ambition att utveckla studenternas interprofessionella kompetens, vilket innebär att varje student efter genomgången utbildning skall förstå betydelsen av, och kunna visa förmåga till, samarbete med andra professioner inom det människobehandlande området.

Utbildningen bidrar till arbetsmarknadens behov av kompletterande kompetens inom äldreområdet. Den kombinerar samhällsvetenskaplig och medicinsk kunskap. Syftet är att utveckla studenternas förmåga att med utgångspunkt i en analys av äldre människors fysiska, psykiska och sociala hälsa bistå med pedagogiska stödinsatser.

Pedagogisk grundsyn
Äldrepedagogprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning som vilar på flervetenskaplig grund. Utbildningen syftar till en integration mellan kurser och kunskapsområden samt mellan teoretiska och tillämpade moment. De teoretiska studierna syftar till att utgöra en förståelseram för det professionella arbetets villkor, innehåll och framtida utveckling. Utbildningens tillämpade moment och studenternas tidigare erfarenheter utgör en viktig grund för de teoretiska studierna. Vidare syftar utbildningen till utveckling och integration av kunskap och självkännedom som grund för framtida yrkesverksamhet och studier.

Utgångspunkten för undervisningen är att fortsatta studier och framtida yrkesverksamhet bygger på studenternas förmåga till självständig kunskapsutveckling samt förmåga att samla in, bearbeta och kritiskt granska texter och annan information. Det pedagogiska arbetet syftar till att studenten utvecklar dessa förmågor genom ett aktivt deltagande i och ansvarstagande för både sin egen och andra studenters kunskapsbildning. Undervisningsformerna syftar vidare till att främja utvecklingen av självkännedom, empatisk förmåga och ett förhållningssätt som vilar på grundläggande etiska värderingar i arbetet med äldre människor.

Examen

Högskoleexamen.

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för högskoleexamen uppfyllda. I examensbeviset anges benämningen Äldrepedagogexamen och den engelska översättningen University Diploma in Educational Work with Elderly.

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för hälsa och samhälle på institutionen Socialt arbete.

Mer information om utbildningen

Carina Nina Grujic, studievägledare
Telefon: 040-6657783