Att utvecklas som handledare inom odontologisk utbildning

Sammanfattning

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kompetens och beredskap att leda lärande och professionell utveckling med ett coachande och reflekterande förhållningssätt i odontologiska lärandemiljöer. Kursen riktar sig till dig som är lärare och verksam inom odontologisk utbildning.
Kursdagar är 21/8-22/8, 29/10-30/10 samt 18/11.

Behörighetskrav

Högskoleexamen samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige

Urval:

högskolepoäng 100%

Kursplan

Kursplan för studenter höst 2019

Kurskod:
TV403A version 3
Engelsk benämning:
Learning how to Develop as a Supervisor within Dental Education
Fördjupningsnivå
G2F
Huvudområden:
Odontologi
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Fastställandedatum:
22 oktober 2013
Beslutande instans:
Odontologiska fakulteten
Gäller från:
02 september 2019

Förkunskapskrav

Högskoleexamen samt grundläggande behörighet för högskolestudier i Sverige

Syfte

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla kompetens och beredskap att leda lärande och professionell utveckling med ett coachande och reflekterande förhållningssätt i odontologiska lärandemiljöer. Kursen riktar sig till dig som är lärare eller handleder inom odontologisk utbildning.

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring tre kompetensområden som är betydelsefulla för ett reflekterande handledarskap av och med studenter i odontologiska utbildningar;

 • att leda lärande – pedagogisk och professionell kompetens,
 • att leda professionell och personlig utveckling – kompetens i professionella möten och ett coachande förhållningssätt,
 • förmåga att göra bedömningar av studentens professionella kompetensutveckling. Strategier för att främja lärande i olika lärandemiljöer och mellan olika professioner inom odontologin belyses under kursen.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs skall studenten:

 • kunna beskriva de faktorer som påverkar mellanmänskliga relationer
 • kunna beskriva det forsknings- och utvecklingsarbete som utgör grunden för de principer och den pedagogiska ansats, som tillämpas i Malmö-modellen
 • kunna beskriva den verksamhet och organisation som man är verksam i
 • kunna redogöra för begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet och begreppets betydelse för handledarrollen

Färdighet och förmåga
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i sin roll som handledare
 • kunna tillämpa ett coachande förhållningssätt
 • kunna tillämpa reflektion som pedagogiskt redskap
 • kunna handleda lärandeprocessen och problemlösning i kliniska situationer
 • kunna genomföra svåra möten och handleda i konfliktsituationer
 • kunna genomföra handledning med beaktande av etnicitet och kultur
 • kunna genomföra handledning med beaktande av genus och jämställdhet
 • kunna reflektera över kulturmöten i vården av betydelse vid handledning inom tandvård
 • kunna reflektera över genus- och jämställdhetsfrågor inom vården av betydelse vid handledning inom tandvård

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs skall studenten:
 • kunna analysera hur ett professionellt förhållningssätt avseende strategier för evidensbaserad vård och pedagogik påverkar främjandet av oral hälsa
 • kunna värdera hur ett professionellt förhållningssätt påverkar förmågan att värna om och respektera både patientens och studentens behov

Arbetsformer

Olika lärandemiljöer kommer att användas. Ett webbaserat forum, It's Learning, används för kommunikation mellan kursdeltagare och kursgivare. Inspirationsföreläsningar ges i syfte att introducera fokusområden som skall utgöra tema för gruppövningar och hemuppgifter. Deltagarna utbyter erfarenheter, sätter upp problem och formulerar tillsammans med kursgivarna hemuppgifter. Hemuppgifterna ska kopplas till egen handledarverksamhet och värdering av publicerade forskningsresultat. Återkoppling på hemuppgifter sker dels kontinuerligt elektroniskt via studentens individuella portfolio på hemsidan och dels i seminarieform vid muntlig examination.

Bedömningsformer

Kursens samtliga moment är obligatoriska. Fortlöpande utvärdering sker under kursens gång. Kursen avslutas med ett kunskapstest.

Betygsskala

Underkänd (U) eller Godkänd (G).

Kurslitteratur och övriga läromedel

Kursvärdering

Kontinuerligt görs kursvärdering i anslutning till aktiviteter under kursdagarna. Vid kursens slut är skriftlig individuell kursvärdering obligatorisk. Kursvärderingen sammanställs och återkopplas till deltagarna i samband med kursens avslutning.

Kontakt

Utbildningen ges av Odontologiska fakulteten på Institutionen för OD grundutbildning.

Mer information om utbildningen

Helena Fransson, Kursansvarig
Telefon: 040-6658315
Christina Stenervik, studieadministratör
Telefon: 040-6658457