Internationella relationer

Sammanfattning

Världspolitiken är i ständig utveckling. Förutsättningarna för internationell fred och säkerhet liksom mänsklig säkerhet förändras. Nya samarbets- och konfliktmönster på regional och global nivå växer fram. Programmet i internationella relationer tar sin utgångspunkt i dessa processer och syftar till att lära dig analysera och reflektera över centrala frågeställningar inom dagens internationella relationer. Under utbildningen kommer du att lära dig hur dagens internationella relationer fungerar och vilka de centrala utvecklingstendenserna är. Du får även lära dig vilka framträdande teoretiska perspektiv och centrala begrepp som ämnet internationella relationer baseras på och utveckla din förmåga att använda dessa i självständigt analysarbete. Programmet förbereder dig för studier i internationella relationerpå avancerad nivå.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet.

Urval:

betyg 66% högskoleprov 34%

Utbildningsplan

Utbildningsplan för studenter antagna höst 2015

Programkod:
SGINT version 10
Engelsk benämning:
International Relations
Undervisningsspråk:
Svenska, inslag av engelska kan förekomma.
Inrättandedatum:
30 november 2006
Fastställandedatum:
22 maj 2013
Beslutande instans:
Fakulteten för kultur och samhälle
Gäller från:
02 september 2013
Ersätter utbildningsplan fastställd:
07 november 2012

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Upplägg

Internationella relationer är ett ämne som innefattar en rad olika teoretiska perspektiv som söker belysa och förklara relationer mellan olika slags aktörer och strukturer i global politik.

Det övergripande syftet med kandidatprogrammet i Internationella relationer är att ge studenten förutsättningar att nå insikter och kunskaper om de internationella relationernas grundläggande drag och föränderlighet, förhållandet mellan individ och stat, det internationella systemets karaktär och funktionssätt samt framväxten av internationella normer och institutioner. Programmet syftar därtill att ge insikter och kunskaper kring ämnesområdets framträdande teoretiska ansatser, metoder och aktuella forskningsdebatter.

Programmet syftar också till att ge studenten de analytiska färdigheter som krävs för att kunna arbeta med ämnesrelaterade frågeställningar i såväl nationell som internationell miljö, t.ex. inom frivilligorganisationer, nationella myndigheter och internationella organisationer. Programmet ger även de färdigheter som krävs för fortsatta studier på master- eller forskarutbildningsnivå.

Kandidatprogrammet omfattar sex terminers studier och leder till en kandidatexamen i
Internationella relationer.

Programmet har följande struktur och innehåll.

Termin 1: Internationella relationer 1. Denna termin är organiserad på basis av den mångfald av perspektiv som karaktäriserar ämnet, dvs. olika teoretiska perspektiv på internationella relationer behandlas för att ge en grund för fortsatta studier. Kursen ger också en inblick i aktuella trender i global politik och deras historiska bakgrund. Dessutom ges en grundläggande introduktion till vetenskaplig metod.

Termin 2: Internationella relationer 2. Denna termin bygger vidare på de tidigare förvärvade teoretiska och empiriska kunskaperna från den första terminen, men fokuserar särskilt på specifika processer och strukturer som utformat och karakteriserar det samtida internationella systemet. Dessutom behandlas metod- och forskningsfrågor i relation till internationella relationer och inbegriper att studenten tränas i att skriva en vetenskaplig uppsats.

Termin 3: valfri. Denna termin ger möjlighet till valfria studier, men det rekommenderas att studenter breddar sin ämneskunskap genom att välja kurser som antingen anknyter till huvudämnet eller är yrkesförberedande kurser.

Termin 4: valfri. Denna termin ger också möjlighet till valfria studier, men det rekommenderas att studenter antingen bedriver studier utomlands eller genomgår yrkesförberedande praktik som av programansvarig bedömts vara relevant för utbildningen.

Termin 5: Global politik, specialisering i aktuella frågor. Denna termin avser att ge en fördjupad kunskap om teorier inom ämnesområdet och ytterligare utvidga den empiriska orienteringen i aktuell global politik. Särskilt fokuseras global politisk styrning och utrikespolitiska strategier.

Termin 6: Internationella relationer 3. I denna termin fokuseras analysen av den globala politikens samtida utmaningar kopplat till ett fördjupat metod- och vetenskapsteoretiskt studium. Särskilt betonas forskningsprocessen och genomförandet av en forskningsuppgift. Terminen avslutas med en kandidatuppsats om 15 hp.

Innehåll

Kurser inom programmet

För programtillfälle med start Höst 2015:
Höst 2015 - Termin 1
Vår 2016 - Termin 2
Höst 2016 - Termin 3
  • -
Vår 2017 - Termin 4
  • -
Höst 2017 - Termin 5
Vår 2018 - Termin 6

Lärandemål

Kunskaper och förståelse

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa kunskap om hur det som idag benämns internationella relationer vuxit fram samt vilken inverkan globaliserings- och regionaliseringsprocesser har på internationella relationer;

- visa kunskap om de olika perspektiv och teoribildningar som ligger till grund för hur internationella relationer debatteras och analyseras och


Färdigheter och förmågor

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att i tal och skrift kunna sätta centrala teorier och begrepp i relation till världspolitikens historiska och samtida utveckling;

- visa förmåga att identifiera, definiera och problematisera vetenskapliga problem, begrepp och perspektiv inom ämnet Internationella relationer;

- visa förmåga att formulera och inom givna tidsramar genomföra självständig analys (individuellt och i grupp) av vetenskapliga problem av IR-karaktär och

Värderingsförmågor och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning ska studenten:

- visa förmåga att självständigt värdera och kritiskt reflektera över centrala IR-frågeställningar;

- visa förmåga att reflektera kring det egna förhållningssättet till centrala IR-frågeställningar och

- visa förmåga att inom IR-området göra bedömningar med hänsyn till olika metodologiska aspekter.

Examen

Kandidatexamen.

Kandidatexamen i Internationella relationer

Kontakt

Utbildningen ges av Fakulteten för kultur och samhälle på institutionen Globala politiska studier.

Mer information om utbildningen

Ingrid Alexandersson, studieadministratör
Telefon: 040-6657331
Gunnhildur Lily Magnusdottir, programansvarig
Telefon: 040-6657095